Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Załatwianie spraw - pobierz wniosek

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych

W związku  z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe. Osobom, których dane dotyczą, przysługują określone prawa. Szczegółowe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się TUTAJ.

 

DOWODY OSOBISTE I EWIDENCJA LUDNOŚCI

1. Wydanie dowodu osobistego: WNIOSEK / INFORMACJA.  Uwaga! Druk wniosku nie jest wymagany przy składaniu wniosku osobiście w urzędzie, gdyż jest przygotowywany na miejscu w wersji elektronicznej. Powyższy formularz dostarcza informacji o zakresie danych, które są wymagane przy składaniu wniosku. 

2. Zgłoszenie utraty dowodu osobistego: ZGŁOSZENIE

3. Zameldowanie na pobyt stały (1) lub czasowy (2): ZGŁOSZENIE(1) / ZGŁOSZENIE(2) / INFORMACJA     

 

BUDOWNICTWO I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

1. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy: KLAUZULA /RODO/, WNIOSEK 

2. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy: KLAUZULA /RODO/, WNIOSEK

3. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy: KLAUZULA /RODO/, WNIOSEK

4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: KLAUZULA /RODO/WNIOSEK

5. Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: KLAUZULA /RODO/WNIOSEK

6. Opracowanie, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego: WNIOSEK

7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: WNIOSEK

8. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: KLAUZULA /RODO/WNIOSEK

 

NIERUCHOMOŚCI

1. Nadanie nazwy ulicy: KLAUZULA /RODO/WNIOSEK

2. Nadanie numeru porządkowego nieruchomościKLAUZULA /RODO/WNIOSEK

3. Wydanie zaświadczenia o aktualnym numerze porzadkowym nieruchomości: KLAUZULA /RODO/WNIOSEK

4. Dokonanie podziału nieruchomiści: KLAUZULA /RODO/WNIOSEK

5. Zamiana nieruchomości gruntowej: WNIOSEK

6. Zbycie nieruchomości w drodze przetargu: WNIOSEK

7. Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej: WNIOSEK

8. Wydzierżawienie gruntu komunalnego: WNIOSEK

9. Przedłużenie dzierżawy gruntu komunalnego: WNIOSEK

10. Rezygnacja z dzierżawy gruntu komunalnego: WNIOSEK

11. Rozgraniczenie nieruchomości: WNIOSEK

12. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności: WNIOSEK

13. Udostępnienie nieruchomości gruntowych (poza pasem drogowym) w celu realizacji budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych na terenach przyległych (poza pasem drogowym): WNIOSEK 

 

DROGI GMINNE

1. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej - publicznej: WNIOSEK.pdf (z klauzulą RODO); WNIOSEK.doc (z klauzulą RODO)

2. Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej: WNIOSEK.pdf (z klauzulą RODO); WNIOSEK.doc (z klauzulą RODO)

3. Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: WNIOSEK.pdf (z klauzulą RODO); WNIOSEK.doc (z klauzulą RODO)

4. Wydanie zgody na lokalizację (przebudowy) zjazdu: WNIOSEK

 5. Wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej: WNIOSEK

 

ŚRODOWISKO

1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (OSOBY FIZYCZNE): ZGŁOSZENIE (z klauzulą RODO), WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA, KARTA INFORMACYJNA

2. Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów (OSOBY PRAWNE): WNIOSEK (z klauzula RODO), KARTA INFORMACYJNA

3. Przeprowadzenie oględzin drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty: WNIOSEK

4. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: WNIOSEK (z klauzulą RODO), ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU (karta przedsięwzięcia)

5. Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: WNIOSEK

6. Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych: WNIOSEK, OŚWIADCZENIE

7. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków: ZGŁOSZENIE (z klauzulą RODO)

8. Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego (szamba): ZGŁOSZENIE (z klauzulą RODO).doc, ZGŁOSZENIE (z klauzulą RODO).pdf

9. Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną: WNIOSEK /z klauzulą RODO/

10. Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw - lokale mieszkalne: DEKLARACJA

11. Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw - lokale niemieszkalne: DEKLARACJA

12. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. deklaracja śmieciowa): DEKLARACJA /z klauzulą RODO/, DEKLARACJA (wersja edytowalna w pdf)

13. Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej: KOMUNIKAT, OŚWIADCZENIE, KLAUZULA RODO

14. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części: WNIOSEK /z klauzulą RODO/, KARTA INFORMACYJNA

 

ROLNICTWO

1. Szacowanie szkód w uprawach rolnych w 2024 r.: WNIOSEK / z klauzulą RODO/

 

FINANSOWE

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych podatników /RODO/

1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /wniosek należy wydrukować bez pierwszej strony z treścią rozporządzenia/: WNIOSEKOŚWIADCZENIE

2. Podatek  od nieruchomości : DEKLARACJAZAŁĄCZNIK1ZAŁĄCZNIK2;

3. Podatek rolny: DEKLARACJA ; ZAŁĄCZNIK1; ZAŁĄCZNIK2;

4. Podatek leśny: DEKLARACJA; ZAŁĄCZNIK1, ZAŁĄCZNIK2;

5. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości: FORMULARZ; ZAŁĄCZNIK1; ZAŁĄCZNIK2; ZAŁĄCZNIK3;

6. Informacja w sprawie podatku rolnego:  FORMULARZZAŁĄCZNIK1ZAŁĄCZNIK2ZAŁĄCZNIK3;

7. Informacja w sprawie podatku leśnego: FORMULARZ; ZAŁĄCZNIK1ZAŁĄCZNIK2ZAŁĄCZNIK3;

8. Podatek od środków transportowych: DEKLARACJA

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w USC: KLAUZULA

1.Odpis aktu stanu cywilnego: WNIOSEK, INFORMACJA PEŁNOMOCNICTWO

2. Zaświadczenie o stanie cywilnym: WNIOSEK, INFORMACJA

3. Transkrypcja aktu: WNIOSEK, INFORMACJA, PEŁNOMOCNICTWO

4. Sprostowanie aktu: WNIOSEK, INFORMACJA, PEŁNOMOCNICTWO

5. Uzupełnienie aktu: WNIOSEK, INFORMACJA, PEŁNOMOCNICTWO

6. Odtworzenie aktu: INFORMACJA

7. Zgłoszenie urodzenia dziecka: INFORMACJA

8. Zawarcie małżeństwa cywilnego: INFORMACJA

9. Zaświadczenie do ślubu konkordatowego: WNIOSEK, INFORMACJA

10. Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą: WNIOSEK, INFORMACJA

11. Powrót do nazwiska: WNIOSEK, INFORMACJA

12. Uznanie orzeczenia zagranicznego UE: WNIOSEK, INFORMACJA

13. Uznanie orzeczenia zagranicznego spoza UE: WNIOSEK, INFORMACJA

14. Zgłoszenie zgonu: INFORMACJA

15. Uznanie ojcostwa dziecka poczętego: WNIOSEK, INFORMACJA

16. Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego: WNIOSEK, INFORMACJA

17. Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu: WNIOSEK, INFORMACJA

18. Zmiana imienia dziecka: WNIOSEK, INFORMACJA

19. Zmiana imienia i nazwiska: WNIOSEK, INFORMACJA

 

Dodatkowe zadania realizowane przez USC:

20. Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie): FORMULARZ

21. Zgłoszenie pary obchodzącej jubileusz 55,60,65,70-lecia pożycia małżeńskiego: FORMULARZ

22. Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie Gminy Duszniki: WNIOSEK O WPIS, ZGŁOSZENIE ZMIAN, ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU DZIAŁALNOŚCI, KARTA INFORMACYJNA, KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

STYPENDIA

1. Stypendium Wójta Gminy Duszniki (za wysoką średnią ocen i udział w konkursach i olimpiadach): WNIOSEK / REGULAMIN

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych uczniów /RODO/

 2. Stypendium/nagroda/wyróżnienie dla sportowców:

WNIOSEK O STYPENDIUM/NAGRODĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych sportowców (stypendia i nagrody) /RODO/

WNIOSEK O WYRÓŻNIENIE

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych sportowców (wyróżnienie) /RODO/

REGULAMIN

 

INNE USŁUGI

1. Wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny( WKR):

WNIOSEK O WYDANIE WKR (z klauzulą RODO)

OŚWIADCZENIE RODZICA

2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

WNIOSEK (z klauzulą RODO), FORMULARZ INFORMACJI, OŚWIADCZENIA dot. pomocy de minimis: OŚW.1, OŚW.2, OŚW.3

3. Wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji przez sołtysa (z klauzulą RODO) - obowiązkowy załącznik do wniosku o świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa : WNIOSEK

Strefa mieszkańca
najczęściej czytane

Kontakt


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów


Informator Gminy Duszniki


Mapy