Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Ważne informacje

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Duszniki - zarządzenie nr 58/19 Wójta Gminy Duszniki z dnia 24 maja 2019 r.

Czytaj więcej...

Zamówienia publiczne

Wszelkie informacje dotyczące zamówień publicznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Czytaj więcej...

Nieruchomości gminne

Czytaj więcej...

Planowanie przestrzenne

  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (SUiKZP) Treść studium - uchwała nr LI/347/14 Rady Gminy Duszniki z 26 sierpnia 2014 r.: UCHWAŁA   MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DUSZNIKI    

Czytaj więcej...

System Informacji Przestrzennej Gminy Duszniki

System Informacji Przestrzennej Gminy Duszniki

Czytaj więcej...

Środowisko

Informacje dotyczące środowiska umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Duszniki w zakładce ŚRODOWISKO. ODBIÓR ODPADÓW (informacje zamieszczone w zakładce STREFA MIESZKAŃCA: harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zasady segregacji, stawki opłat oraz wykazy podmiotów odbierających odpady i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). AZBEST: - Ogólne informacje - Podstawowe obowiązki osób fizycznych oraz podmiotów prawnych w związku z występowaniem azbestu - Wykaz przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową i posiadających program gospodarki odpadami - Formularze do pobrania:  INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - Dofinansowanie usuwania azbestu: Mieszkańcy gminy Duszniki mogą starać się o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w Starostwie Powiatowym w Szamotułach. Więcej informacji na temat wsparcia finansowego można uzyskać w: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły tel. 061 29 28 741 lub 061 29 28 743 WAŻNE: Złożenie informacji z dokonanej inwentaryzacji wyrobów azbestowych w Urzędzie Gminy Duszniki jest jednym z warunków ubiegania się o wsparcie finansowe usuwania azbestu w powiecie szamotulskim. O wydanie pisemnego potwierdzenia dokonania niniejszej inwentaryzacji należy zwrócić się do Referatu Rozwoju Gospodarczego tut. urzędu, pokój nr 4. Wszystkie akty prawne oraz inne informacje dotyczące tematyki azbestu (publikacje, poradniki, filmy) dostępne są na stronie https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/ Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw - nowy obowiązek właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, w których po dniu 1 stycznia 2021 r. zostały zainstalowane nowe źródła ciepła lub źródła spalania paliw! 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 22 z późn. zmianami) dotyczący obowiązku składania deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw uruchamianych po tej dacie. Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożenia deklaracji o: źródłach ciepła wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu, źródłach spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagających pozwoleń albo zgłoszeń wydawanych na podstawie przepisów tej ustawy, instalowanych na obszarze gminy. Deklarację składa się Wójtowi Gminy Duszniki w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. Deklarację do czasu uruchomienia centralnego systemu teleinformatycznego należy składać w formie pisemnej. Deklaracja musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada; adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada; informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (w przypadku zmiany tej informacji właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana). Pouczenie Niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, zagrożone jest karą grzywny. Wzór deklaracji: DEKLARACJA      

Czytaj więcej...

NGO i pożytek publiczny

Wszelkie informacje dotyczące współpracy Gminy Duszniki z organizacjami pozarządowymi pożytku publicznego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Duszniki w zakładce POŻYTEK PUBLICZNY. WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POŻYTKU PUBLICZNEGO Informacja z 14 września 2021 r. Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym   Informacja z 8 września 2021 r. Informacja o złożonym wniosku w trybie bezkonkursowym   Informacja z 1 września 2021 r. Informacja o ofercie w trybie bezkonkursowym   Informacja z 10 sierpnia 2021 r. Informacja o ofercie w trybie bezkonkursowym   Informacja z 3 sierpnia 2021 r. Informacja o ofercie w trybie bezkonkursowym   Informacja z 30 lipca 2021 r. Informacja o wniosku w trybie bezkonkursowym   Informacja z 28 czerwca 2021 r. Informacja o zgłoszeniu do realizacji zadania w trybie bezkonkursowym   Informacja z 8 czerwca 2021 r. Informacja o złożonym wniosku w trybie bezkonkursowym   Informacja z 7 stycznia 2021 r. WYNIKI KONKURSU OFERT NA 2021 r.   Informacja z 30 listopada 2020 r. Zaproszenie do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty na 2021 rok   Informacja z 19 listopada 2020 r. Ogłoszenie konkursu ofert na 2021 r. w zakresie: konkursy dla UKS organizacja treningów i rozgrywek w piłce nożnej pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej organizowanie zajęć teatralnych konkursy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Treść ogłoszeń na stronie BIP.   Informacja z 18 listopada 2020 r. OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA 2021 r.   Informacja z 30.09.2020 Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym - VIII DUSZNICKI TURNIEJ BOCCI   Informacja z 03.09.2020 Konsultacje programu współpracy z organizacjami na 2021 rok   Informacja z 30.07.2020 Oferta Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sszamotulskiego TACY SAMI na realizację zadania w trybie bezkonkusowym   Informacja z 09.07.2020 r. Informacja o złożonej ofercie na realizację zadania przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Złoty Kłos”   Informacja z dnia 20 lutego 2020 r.  Oferty złożone w trybie bezkonkursowym: wniosek z 13 lutego 2020 r. - "Nasz świat" wniosek z 18 lutego 2020 r. - "Łączy nas sport"   Informacja z 17 lutego 2020 r. KONKURSY OFERT NA 2020 r.          

Czytaj więcej...

Urząd Gminy
najczęściej czytane

Kontakt


Pracownicy urzędu - dane kontaktowe


Kontakt i podstawowe informacje


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów