Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Strefa mieszkańca

Załatwianie spraw - pobierz wniosek

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych W związku  z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe. Osobom, których dane dotyczą, przysługują określone prawa. Szczegółowe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się TUTAJ.   DOWODY OSOBISTE I EWIDENCJA LUDNOŚCI 1. Wydanie dowodu osobistego: WNIOSEK / INFORMACJA.  Uwaga! Druk wniosku nie jest wymagany przy składaniu wniosku osobiście w urzędzie, gdyż jest przygotowywany na miejscu w wersji elektronicznej. Powyższy formularz dostarcza informacji o zakresie danych, które są wymagane przy składaniu wniosku.  2. Zgłoszenie utraty dowodu osobistego: ZGŁOSZENIE 3. Zameldowanie na pobyt stały (1) lub czasowy (2): ZGŁOSZENIE(1) / ZGŁOSZENIE(2) / INFORMACJA        BUDOWNICTWO I PLANOWANIE PRZESTRZENNE 1. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy: KLAUZULA /RODO/, WNIOSEK  2. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy: KLAUZULA /RODO/, WNIOSEK 3. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy: KLAUZULA /RODO/, WNIOSEK 4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: KLAUZULA /RODO/,  WNIOSEK 5. Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: KLAUZULA /RODO/,  WNIOSEK 6. Opracowanie, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego: WNIOSEK 7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: WNIOSEK 8. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: KLAUZULA /RODO/,  WNIOSEK   NIERUCHOMOŚCI 1. Nadanie nazwy ulicy: KLAUZULA /RODO/,  WNIOSEK 2. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości: KLAUZULA /RODO/,  WNIOSEK 3. Wydanie zaświadczenia o aktualnym numerze porzadkowym nieruchomości: KLAUZULA /RODO/,  WNIOSEK 4. Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości: KLAUZULA /RODO/,  WNIOSEK 5. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości: WNIOSEK 6. Zamiana nieruchomości gruntowej: WNIOSEK 7. Zbycie nieruchomości w drodze przetargu: WNIOSEK 8. Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej: WNIOSEK 9. Wydzierżawienie gruntu komunalnego: WNIOSEK 10. Przedłużenie dzierżawy gruntu komunalnego: WNIOSEK 11. Rezygnacja z dzierżawy gruntu komunalnego: WNIOSEK 12. Rozgraniczenie nieruchomości: WNIOSEK 13. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności: WNIOSEK 14. Udostępnienie nieruchomości gruntowych (poza pasem drogowym) w celu realizacji budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych na terenach przyległych (poza pasem drogowym): WNIOSEK    DROGI GMINNE 1. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej - publicznej: WNIOSEK.pdf (z klauzulą RODO); WNIOSEK.doc (z klauzulą RODO) 2. Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej: WNIOSEK.pdf (z klauzulą RODO); WNIOSEK.doc (z klauzulą RODO) 3. Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: WNIOSEK.pdf (z klauzulą RODO); WNIOSEK.doc (z klauzulą RODO) 4. Wydanie zgody na lokalizację (przebudowy) zjazdu: WNIOSEK  5. Wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej: WNIOSEK   ŚRODOWISKO 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (OSOBY FIZYCZNE): ZGŁOSZENIE (z klauzulą RODO), WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA, KARTA INFORMACYJNA 2. Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów (OSOBY PRAWNE): WNIOSEK (z klauzula RODO), KARTA INFORMACYJNA 3. Przeprowadzenie oględzin drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty: WNIOSEK 4. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: WNIOSEK (z klauzulą RODO), ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU (karta przedsięwzięcia) 5. Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: WNIOSEK 6. Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych: WNIOSEK, OŚWIADCZENIE 7. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków: ZGŁOSZENIE (z klauzulą RODO) 8. Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego (szamba): ZGŁOSZENIE (z klauzulą RODO).doc, ZGŁOSZENIE (z klauzulą RODO).pdf 9. Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną: WNIOSEK /z klauzulą RODO/ 10. Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw - lokale mieszkalne: DEKLARACJA 11. Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw - lokale niemieszkalne: DEKLARACJA 12. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. deklaracja śmieciowa): DEKLARACJA /z klauzulą RODO/, DEKLARACJA (wersja edytowalna w pdf) 13. Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej: KOMUNIKAT, OŚWIADCZENIE, KLAUZULA RODO 14. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części: WNIOSEK /z klauzulą RODO/, KARTA INFORMACYJNA   ROLNICTWO 1. Szacowanie szkód w uprawach rolnych w 2024 r.: WNIOSEK / z klauzulą RODO/   FINANSOWE KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych podatników /RODO/ 1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /wniosek należy wydrukować bez pierwszej strony z treścią rozporządzenia/: WNIOSEK,  OŚWIADCZENIE 2. Podatek  od nieruchomości : DEKLARACJA;  ZAŁĄCZNIK1;  ZAŁĄCZNIK2; 3. Podatek rolny: DEKLARACJA ; ZAŁĄCZNIK1; ZAŁĄCZNIK2; 4. Podatek leśny: DEKLARACJA; ZAŁĄCZNIK1, ZAŁĄCZNIK2; 5. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości: FORMULARZ; ZAŁĄCZNIK1; ZAŁĄCZNIK2; ZAŁĄCZNIK3; 6. Informacja w sprawie podatku rolnego:  FORMULARZ;  ZAŁĄCZNIK1;  ZAŁĄCZNIK2;  ZAŁĄCZNIK3; 7. Informacja w sprawie podatku leśnego: FORMULARZ; ZAŁĄCZNIK1;  ZAŁĄCZNIK2;  ZAŁĄCZNIK3; 8. Podatek od środków transportowych: DEKLARACJA   URZĄD STANU CYWILNEGO Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w USC: KLAUZULA 1.Odpis aktu stanu cywilnego: WNIOSEK, INFORMACJA,  PEŁNOMOCNICTWO 2. Zaświadczenie o stanie cywilnym: WNIOSEK, INFORMACJA 3. Transkrypcja aktu: WNIOSEK, INFORMACJA, PEŁNOMOCNICTWO 4. Sprostowanie aktu: WNIOSEK, INFORMACJA, PEŁNOMOCNICTWO 5. Uzupełnienie aktu: WNIOSEK, INFORMACJA, PEŁNOMOCNICTWO 6. Odtworzenie aktu: INFORMACJA 7. Zgłoszenie urodzenia dziecka: INFORMACJA 8. Zawarcie małżeństwa cywilnego: INFORMACJA 9. Zaświadczenie do ślubu konkordatowego: WNIOSEK, INFORMACJA 10. Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą: WNIOSEK, INFORMACJA 11. Powrót do nazwiska: WNIOSEK, INFORMACJA 12. Uznanie orzeczenia zagranicznego UE: WNIOSEK, INFORMACJA 13. Uznanie orzeczenia zagranicznego spoza UE: WNIOSEK, INFORMACJA 14. Zgłoszenie zgonu: INFORMACJA 15. Uznanie ojcostwa dziecka poczętego: WNIOSEK, INFORMACJA 16. Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego: WNIOSEK, INFORMACJA 17. Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu: WNIOSEK, INFORMACJA 18. Zmiana imienia dziecka: WNIOSEK, INFORMACJA 19. Zmiana imienia i nazwiska: WNIOSEK, INFORMACJA   Dodatkowe zadania realizowane przez USC: 20. Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie): FORMULARZ 21. Zgłoszenie pary obchodzącej jubileusz 55,60,65,70-lecia pożycia małżeńskiego: FORMULARZ 22. Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie Gminy Duszniki: WNIOSEK O WPIS, ZGŁOSZENIE ZMIAN, ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU DZIAŁALNOŚCI, KARTA INFORMACYJNA, KLAUZULA INFORMACYJNA RODO   STYPENDIA 1. Stypendium Wójta Gminy Duszniki (za wysoką średnią ocen i udział w konkursach i olimpiadach): WNIOSEK / REGULAMIN KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych uczniów /RODO/  2. Stypendium/nagroda/wyróżnienie dla sportowców: WNIOSEK O STYPENDIUM/NAGRODĘ KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych sportowców (stypendia i nagrody) /RODO/ WNIOSEK O WYRÓŻNIENIE KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych sportowców (wyróżnienie) /RODO/ REGULAMIN   INNE USŁUGI 1. Wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny( WKR): WNIOSEK O WYDANIE WKR (z klauzulą RODO) OŚWIADCZENIE RODZICA 2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników: WNIOSEK (z klauzulą RODO), FORMULARZ INFORMACJI, OŚWIADCZENIA dot. pomocy de minimis: OŚW.1, OŚW.2, OŚW.3 3. Wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji przez sołtysa (z klauzulą RODO) - obowiązkowy załącznik do wniosku o świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa : WNIOSEK

Czytaj więcej...

Program CZYSTE POWIETRZE

Zapraszamy do punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Duszniki. Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” Urząd Gminy Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 Duszniki pokój nr 5a Punkt jest czynny w godzinach pracy urzędu: Poniedziałek: 8.00 do 16.00  Wtorek: 8.00 do 15.00 Środa, Czwartek, Piątek: 7.00 do 15.00 W punkcie można uzyskać m. in. pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz porady dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu. Informacje o Programie Czyste Powietrze: Program Czyste Powietrze Filmy instruktażowe Kalkulator grubości izolacji Kalkulator dotacji Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Programu „Czyste Powietrze" oraz do odwiedzenia gminnego punktu. UWAGA!!! NOWA WERSJA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE W 2023 roku weszła w życie nowa wersja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Zaplanowano w niej szereg zmian, które sprawiają, że Program jest jeszcze bardziej przystępny dla potencjalnych  Beneficjentów. Kluczowe zmiany to:  Podwyższenie progów dochodowych  Podniesienie kwoty wsparcia finansowego Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji wyniesie aż 66 tys. zł Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 47 do 99 tys. zł Kluczowe zmiany przy najwyższym wymiarze wsparcia: Progi dochodowe wzrosną z 900 do 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym Progi dochodowe wzrosną z 1260 do 1526 zł na osobę w gospodarstwach jednoosobowych, a wysokość maksymalnej dotacji wzrośnie z 79 do 135 tys. zł Będzie można ubiegać się o 50% dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed startem remontu Środki trafią do wykonawców prac, a 1. transza dotacji przelana zostanie na konto w 14 dni od podpisania umowy. Pozostała część w ciągu 30 dni od zakończenia remontu Wnioski w nowej wersji Programu Czyste Powietrze będzie można składać już od 3 stycznia 2023 roku. Więcej informacji pod linkiem: https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/zmiany-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze-od-stycznia-2023/ oraz https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania Broszura informacyjna o programie CZYSTE POWIETRZE: BROSZURA    

Czytaj więcej...

Przydatne informacje i linki do instytucji państwowych

Czytaj więcej...

Ważne informacje

Czytaj więcej...

Informator Gminy Duszniki

Informator Gminy Duszniki jest biuletynem informacyjnym skierowanym do mieszkańców gminy, wydawanym przez Urząd Gminy Duszniki jako miesięcznik. Został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3370. Tytuł ukazuje się w formie drukowanej oraz elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Duszniki.

Czytaj więcej...

Strefa mieszkańca
najczęściej czytane

Kontakt


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów


Informator Gminy Duszniki


Mapy