Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Strefa mieszkańca

Informator Gminy Duszniki

Informator Gminy Duszniki jest biuletynem informacyjnym skierowanym do mieszkańców gminy, wydawanym przez Urząd Gminy Duszniki jako miesięcznik. Został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3370. Tytuł ukazuje się w formie drukowanej oraz elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Duszniki.

Czytaj więcej...

Program CZYSTE POWIETRZE

Zapraszamy do punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Duszniki. Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” Urząd Gminy Duszniki ul. Sportowa 1 64-550 Duszniki pokój nr 5a Punkt jest czynny w godzinach pracy urzędu: Poniedziałek: 8.00 do 16.00  Wtorek: 8.00 do 15.00 Środa, Czwartek, Piątek: 7.00 do 15.00 W punkcie można uzyskać m. in. pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz porady dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu.   Informacje o Programie Czyste Powietrze: Program Czyste Powietrze Filmy instruktażowe Kalkulator grubości izolacji Kalkulator dotacji Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Programu „Czyste Powietrze" oraz do odwiedzenia gminnego punktu. UWAGA!!! NOWA WERSJA PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE W 2023 roku weszła w życie nowa wersja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Zaplanowano w niej szereg zmian, które sprawiają, że Program jest jeszcze bardziej przystępny dla potencjalnych  Beneficjentów. Kluczowe zmiany to:  Podwyższenie progów dochodowych  Podniesienie kwoty wsparcia finansowego Próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji wyniesie aż 66 tys. zł Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 47 do 99 tys. zł Kluczowe zmiany przy najwyższym wymiarze wsparcia: Progi dochodowe wzrosną z 900 do 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym Progi dochodowe wzrosną z 1260 do 1526 zł na osobę w gospodarstwach jednoosobowych, a wysokość maksymalnej dotacji wzrośnie z 79 do 135 tys. zł Będzie można ubiegać się o 50% dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed startem remontu Środki trafią do wykonawców prac, a 1. transza dotacji przelana zostanie na konto w 14 dni od podpisania umowy. Pozostała część w ciągu 30 dni od zakończenia remontu Wnioski w nowej wersji Programu Czyste Powietrze będzie można składać już od 3 stycznia 2023 roku. Więcej informacji pod linkiem: https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/zmiany-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze-od-stycznia-2023/ oraz https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania Broszura informacyjna o programie CZYSTE POWIETRZE: BROSZURA    

Czytaj więcej...

Załatwianie spraw - pobierz wniosek

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych W związku  z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe. Osobom, których dane dotyczą, przysługują określone prawa. Szczegółowe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się TUTAJ.   DOWODY OSOBISTE I EWIDENCJA LUDNOŚCI 1. Wydanie dowodu osobistego: WNIOSEK / INFORMACJA 2. Zgłoszenie utraty dowodu osobistego: ZGŁOSZENIE 3. Zameldowanie na pobyt stały (1) lub czasowy (2): ZGŁOSZENIE(1) / ZGŁOSZENIE(2) / INFORMACJA        BUDOWNICTWO I PLANOWANIE PRZESTRZENNE 1. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy: KLAUZULA /RODO/, WNIOSEK  2. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy: KLAUZULA /RODO/, WNIOSEK 3. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy: KLAUZULA /RODO/, WNIOSEK 4. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: KLAUZULA /RODO/,  WNIOSEK 5. Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: KLAUZULA /RODO/,  WNIOSEK 6. Opracowanie, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego: WNIOSEK 7. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: WNIOSEK 8. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: KLAUZULA /RODO/,  WNIOSEK   NIERUCHOMOŚCI 1. Nadanie nazwy ulicy: KLAUZULA /RODO/,  WNIOSEK 2. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości: KLAUZULA /RODO/,  WNIOSEK 3. Wydanie zaświadczenia o aktualnym numerze porzadkowym nieruchomości: KLAUZULA /RODO/,  WNIOSEK 4. Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości: KLAUZULA /RODO/,  WNIOSEK 5. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości: WNIOSEK 6. Zamiana nieruchomości gruntowej: WNIOSEK 7. Zbycie nieruchomości w drodze przetargu: WNIOSEK 8. Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej: WNIOSEK 9. Wydzierżawienie gruntu komunalnego: WNIOSEK 10. Przedłużenie dzierżawy gruntu komunalnego: WNIOSEK 11. Rezygnacja z dzierżawy gruntu komunalnego: WNIOSEK 12. Rozgraniczenie nieruchomości: WNIOSEK 13. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności: WNIOSEK 14. Udostępnienie nieruchomości gruntowych (poza pasem drogowym) w celu realizacji budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych na terenach przyległych (poza pasem drogowym): WNIOSEK    DROGI GMINNE 1. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej - publicznej: WNIOSEK.pdf (z klauzulą RODO); WNIOSEK.doc (z klauzulą RODO) 2. Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej: WNIOSEK.pdf (z klauzulą RODO); WNIOSEK.doc (z klauzulą RODO) 3. Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: WNIOSEK.pdf (z klauzulą RODO); WNIOSEK.doc (z klauzulą RODO) 4. Wydanie zgody na lokalizację (przebudowy) zjazdu: WNIOSEK  5. Wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej: WNIOSEK   ŚRODOWISKO 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (OSOBY FIZYCZNE): ZGŁOSZENIE (z klauzulą RODO), WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA, KARTA INFORMACYJNA 2. Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów (OSOBY PRAWNE): WNIOSEK (z klauzula RODO), KARTA INFORMACYJNA 3. Przeprowadzenie oględzin drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty: WNIOSEK 4. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: WNIOSEK (z klauzulą RODO), ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU (karta przedsięwzięcia) 5. Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: WNIOSEK 6. Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych: WNIOSEK, OŚWIADCZENIE 7. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków: ZGŁOSZENIE (z klauzulą RODO) 8. Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego (szamba): ZGŁOSZENIE (z klauzulą RODO).doc, ZGŁOSZENIE (z klauzulą RODO).pdf 9. Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną: WNIOSEK /z klauzulą RODO/ 10. Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw - lokale mieszkalne: DEKLARACJA 11. Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw - lokale niemieszkalne: DEKLARACJA 12. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. deklaracja śmieciowa): DEKLARACJA /z klauzulą RODO/, DEKLARACJA (wersja edytowalna w pdf) 13. Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej: KOMUNIKAT, OŚWIADCZENIE, KLAUZULA RODO 14. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części: WNIOSEK /z klauzulą RODO/, KARTA INFORMACYJNA   FINANSOWE KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych podatników /RODO/ 1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: WNIOSEK,  OŚWIADCZENIE 2. Podatek  od nieruchomości : DEKLARACJA;  ZAŁĄCZNIK1;  ZAŁĄCZNIK2; 3. Podatek rolny: DEKLARACJA ; ZAŁĄCZNIK1; ZAŁĄCZNIK2; 4. Podatek leśny: DEKLARACJA; ZAŁĄCZNIK1, ZAŁĄCZNIK2; 5. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości: FORMULARZ; ZAŁĄCZNIK1; ZAŁĄCZNIK2; ZAŁĄCZNIK3; 6. Informacja w sprawie podatku rolnego:  FORMULARZ;  ZAŁĄCZNIK1;  ZAŁĄCZNIK2;  ZAŁĄCZNIK3; 7. Informacja w sprawie podatku leśnego: FORMULARZ; ZAŁĄCZNIK1;  ZAŁĄCZNIK2;  ZAŁĄCZNIK3; 8. Podatek od środków transportowych: DEKLARACJA   URZĄD STANU CYWILNEGO Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w USC: KLAUZULA 1.Odpis aktu stanu cywilnego: WNIOSEK, INFORMACJA,  PEŁNOMOCNICTWO 2. Zaświadczenie o stanie cywilnym: WNIOSEK, INFORMACJA 3. Transkrypcja aktu: WNIOSEK, INFORMACJA, PEŁNOMOCNICTWO 4. Sprostowanie aktu: WNIOSEK, INFORMACJA, PEŁNOMOCNICTWO 5. Uzupełnienie aktu: WNIOSEK, INFORMACJA, PEŁNOMOCNICTWO 6. Odtworzenie aktu: INFORMACJA 7. Zgłoszenie urodzenia dziecka: INFORMACJA 8. Zawarcie małżeństwa cywilnego: INFORMACJA 9. Zaświadczenie do ślubu konkordatowego: WNIOSEK, INFORMACJA 10. Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą: WNIOSEK, INFORMACJA 11. Powrót do nazwiska: WNIOSEK, INFORMACJA 12. Uznanie orzeczenia zagranicznego UE: WNIOSEK, INFORMACJA 13. Uznanie orzeczenia zagranicznego spoza UE: WNIOSEK, INFORMACJA 14. Zgłoszenie zgonu: INFORMACJA 15. Uznanie ojcostwa dziecka poczętego: WNIOSEK, INFORMACJA 16. Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego: WNIOSEK, INFORMACJA 17. Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu: WNIOSEK, INFORMACJA 18. Zmiana imienia dziecka: WNIOSEK, INFORMACJA 19. Zmiana imienia i nazwiska: WNIOSEK, INFORMACJA   Dodatkowe zadania realizowane przez USC: 20. Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie): FORMULARZ 21. Zgłoszenie pary obchodzącej jubileusz 55,60,65,70-lecia pożycia małżeńskiego: FORMULARZ 22. Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych na terenie Gminy Duszniki: WNIOSEK O WPIS, ZGŁOSZENIE ZMIAN, ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU DZIAŁALNOŚCI, KARTA INFORMACYJNA, KLAUZULA INFORMACYJNA RODO   STYPENDIA 1. Stypendium Wójta Gminy Duszniki (za wysoką średnią ocen i udział w konkursach i olimpiadach): WNIOSEK / REGULAMIN KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych uczniów /RODO/  2. Stypendium/nagroda/wyróżnienie dla sportowców: WNIOSEK O STYPENDIUM/NAGRODĘ KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych sportowców (stypendia i nagrody) /RODO/ WNIOSEK O WYRÓŻNIENIE KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych sportowców (wyróżnienie) /RODO/ REGULAMIN   INNE USŁUGI 1. Wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny( WKR): WNIOSEK O WYDANIE WKR (z klauzulą RODO) OŚWIADCZENIE RODZICA 2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników: WNIOSEK (z klauzulą RODO), FORMULARZ INFORMACJI, OŚWIADCZENIA dot. pomocy de minimis: OŚW.1, OŚW.2, OŚW.3

Czytaj więcej...

Ważne informacje

Czytaj więcej...

Strefa mieszkańca
najczęściej czytane

Kontakt


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów


Informator Gminy Duszniki


OGŁOSZENIA