Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Załatwianie spraw - pobierz wniosek

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych

W związku  z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe. Osobom, których dane dotyczą, przysługują określone prawa. Szczegółowe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się TUTAJ.

 

STYPENDIA

1. Stypendium Wójta Gminy Duszniki (za wysoką średnią ocen i udział w konkursach i olimpiadach): WNIOSEK / REGULAMIN

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych uczniów /RODO/

 2. Stypendium/nagroda/wyróżnienie dla sportowców:

WNIOSEK O STYPENDIUM/NAGRODĘ

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych sportowców (stypendia i nagrody) /RODO/

WNIOSEK O WYRÓŻNIENIE

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych sportowców (wyróżnienie) /RODO/

REGULAMIN

 

DOWODY OSOBISTE I EWIDENCJA LUDNOŚCI

1. Wydanie lub wymiana dowodu osobistego: WNIOSEK / INFORMACJA

2. Zgłoszenie utraty dowodu osobistego: ZGŁOSZENIE

3. Zameldowanie na pobyt stały (1) lub czasowy (2): ZGŁOSZENIE(1) / ZGŁOSZENIE(2) / INFORMACJA     

 

BUDOWNICTWO I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy: KLAUZULA /RODO/, WNIOSEK 

2. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy: KLAUZULA /RODO/, WNIOSEK

3. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy: KLAUZULA /RODO/, WNIOSEK

4. Wydanie decyzji celu publicznego: KLAUZULA /RODO/WNIOSEK

5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: KLAUZULA /RODO/WNIOSEK

6. Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: KLAUZULA /RODO/WNIOSEK

7. Opracowanie, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego: WNIOSEK

8. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: WNIOSEK

9. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: KLAUZULA /RODO/WNIOSEK

 

NIERUCHOMOŚCI

1. Nadanie nazwy ulicy: KLAUZULA /RODO/WNIOSEK

2. Nadanie numeru porządkowego nieruchomościKLAUZULA /RODO/WNIOSEK

3. Wydanie zaświadczenia o aktualnym numerze porzadkowym nieruchomości: KLAUZULA /RODO/WNIOSEK

4. Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości: KLAUZULA /RODO/WNIOSEK

5. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości: WNIOSEK

6. Zamiana nieruchomości gruntowej: WNIOSEK

7. Zbycie nieruchomości w drodze przetargu: WNIOSEK

8. Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej: WNIOSEK

9. Wydzierżawienie gruntu komunalnego: WNIOSEK

10. Przedłużenie dzierżawy gruntu komunalnego: WNIOSEK

11. Rezygnacja z dzierżawy gruntu komunalnego: WNIOSEK

12. Rozgraniczenie nieruchomości: WNIOSEK

13. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności: WNIOSEK

14. Udostępnienie nieruchomości gruntowych (poza pasem drogowym) w celu realizacji budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych na terenach przyległych (poza pasem drogowym): WNIOSEK 

 

DROGI GMINNE

1. Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia obcego lub uzgodnienia i prowadzenie robót w pasie drogowym: WNIOSEK

2. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego: WNIOSEK

3. Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym: WNIOSEK

4. Wydanie zgody na lokalizację (przebudowy) zjazdu: WNIOSEK

 5. Wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej: WNIOSEK

 

ŚRODOWISKO

1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (OSOBY FIZYCZNE): WNIOSEK

2. Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów (OSOBY PRAWNE): WNIOSEK

3. Przeprowadzenie oględzin drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty: WNIOSEK

4. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: WNIOSEK

5. Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: WNIOSEK

6. Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych: WNIOSEK, OŚWIADCZENIE

7. Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków: ZGŁOSZENIE (z klauzulą RODO)

8. Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną: WNIOSEK /z klauzulą RODO/

9. Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw - lokale mieszkalne: DEKLARACJA

10. Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw - lokale niemieszkalne: DEKLARACJA

 

FINANSOWE

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych podatników /RODO/

1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: WNIOSEK,  OŚWIADCZENIE

2. Podatek  od nieruchomości : DEKLARACJAZAŁĄCZNIK1ZAŁĄCZNIK2;

3. Podatek rolny: DEKLARACJA ; ZAŁĄCZNIK1; ZAŁĄCZNIK2;

4. Podatek leśny: DEKLARACJA; ZAŁĄCZNIK1, ZAŁĄCZNIK2;

5. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości: FORMULARZ; ZAŁĄCZNIK1; ZAŁĄCZNIK2; ZAŁĄCZNIK3;

6. Informacja w sprawie podatku rolnego:  FORMULARZZAŁĄCZNIK1ZAŁĄCZNIK2ZAŁĄCZNIK3;

7. Informacja w sprawie podatku leśnego: FORMULARZ; ZAŁĄCZNIK1ZAŁĄCZNIK2ZAŁĄCZNIK3;

8. Podatek od środków transportowych: DEKLARACJA

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w USC: KLAUZULA

1.Odpis aktu stanu cywilnego: WNIOSEK, INFORMACJA PEŁNOMOCNICTWO

2. Zaświadczenie o stanie cywilnym: WNIOSEK, INFORMACJA

3. Transkrypcja aktu: WNIOSEK, INFORMACJA, PEŁNOMOCNICTWO

4. Sprostowanie aktu: WNIOSEK, INFORMACJA, PEŁNOMOCNICTWO

5. Uzupełnienie aktu: WNIOSEK, INFORMACJA, PEŁNOMOCNICTWO

6. Odtworzenie aktu: INFORMACJA

7. Zgłoszenie urodzenia dziecka: INFORMACJA

8. Zawarcie małżeństwa cywilnego: INFORMACJA

9. Zaświadczenie do ślubu konkordatowego: WNIOSEK, INFORMACJA

10. Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą: WNIOSEK, INFORMACJA

11. Powrót do nazwiska: WNIOSEK, INFORMACJA

12. Uznanie orzeczenia zagranicznego UE: WNIOSEK, INFORMACJA

13. Uznanie orzeczenia zagranicznego spoza UE: WNIOSEK, INFORMACJA

14. Zgłoszenie zgonu: INFORMACJA

15. Uznanie ojcostwa dziecka poczętego: WNIOSEK, INFORMACJA

16. Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego: WNIOSEK, INFORMACJA

17. Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu: WNIOSEK, INFORMACJA

18. Zmiana imienia dziecka: WNIOSEK, INFORMACJA

19. Zmiana imienia i nazwiska: WNIOSEK, INFORMACJA

Dodatkowe zadania realizowane przez USC:

20. Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie): FORMULARZ

21. Zgłoszenie pary obchodzącej jubileusz 55,60,65,70-lecia pożycia małżeńskiego: FORMULARZ
 

Strefa mieszkańca
najczęściej czytane

Kontakt


Pracownicy urzędu - dane kontaktowe


Kontakt i podstawowe informacje


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów