Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Załatwianie spraw - pobierz wniosek

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych

W związku  z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe. Osobom, których dane dotyczą, przysługują określone prawa. Szczegółowe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się TUTAJ.

 

STYPENDIA

1. Stypendium Wójta Gminy Duszniki (za wysoką średnią ocen i udział w konkursach i olimpiadach): WNIOSEK / REGULAMIN *

*załącznik do uchwały Rady Gminy Duszniki nr XXXIX/280/17 z 27.06.2017 r. uwzględniający rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.430.2017.16 z 21.08.2017 r. (unieważnione zapisy zostały wykreślone)

 2. Stypendium/nagroda/wyróżnienie dla sportowców:

WNIOSEK O STYPENDIUM/NAGRODĘ

WNIOSEK O WYRÓŻNIENIE

REGULAMIN

 

DOWODY OSOBISTE I EWIDENCJA LUDNOŚCI

1. Wydanie lub wymiana dowodu osobistego: WNIOSEK / INFORMACJA

2. Zameldowanie na pobyt stały (1) lub czasowy (2): WNIOSEK(1) / WNIOSEK(2) / INFORMACJA     

 

BUDOWNICTWO I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy: WNIOSEK 

2. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy: WNIOSEK

3. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy: WNIOSEK

4. Wydanie decyzji celu publicznego: WNIOSEK

5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: WNIOSEK

6. Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: WNIOSEK

7. Opracowanie, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego: WNIOSEK

8. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: WNIOSEK

9. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: WNIOSEK

 

NIERUCHOMOŚCI

1. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości: WNIOSEK

2. Wydanie zaświadczenia o aktualnym numerze porzadkowym nieruchomości: WNIOSEK

3. Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości: WNIOSEK

4. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości: WNIOSEK

5. Zamiana nieruchomości gruntowej: WNIOSEK

6. Zbycie nieruchomości w drodze przetargu: WNIOSEK

7. Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej: WNIOSEK

8. Wydzierżawienie gruntu komunalnego: WNIOSEK

9. Przedłużenie dzierżawy gruntu komunalnego: WNIOSEK

10. Rezygnacja z dzierżawy gruntu komunalnego: WNIOSEK

11. Rozgraniczenie nieruchomości: WNIOSEK

12. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności: WNIOSEK

13. Udostępnienie nieruchomości gruntowych (poza pasem drogowym) w celu realizacji budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych na terenach przyległych (poza pasem drogowym): WNIOSEK 

 

DROGI GMINNE

1. Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia obcego lub uzgodnienia i prowadzenie robót w pasie drogowym: WNIOSEK

2. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego: WNIOSEK

3. Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym: WNIOSEK

4. Wydanie zgody na lokalizację (przebudowy) zjazdu: WNIOSEK

 

ŚRODOWISKO

1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (OSOBY FIZYCZNE): WNIOSEK

2. Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów (OSOBY PRAWNE): WNIOSEK

3. Przeprowadzenie oględzin drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty: WNIOSEK

4. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: WNIOSEK

5. Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: WNIOSEK

6. Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych: WNIOSEK, OŚWIADCZENIE

 

FINANSOWE

1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: WNIOSEK

2. Podatek od nieruchomości: DEKLARACJA

3. Podatek rolny: DEKLARACJA

4. Podatek leśny: DEKLARACJA

5. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego: FORMULARZ

6. Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnegoFORMULARZ

7. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania: FORMULARZ

8. Podatek od środków transportowych: DEKLARACJA

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w USC: KLAUZULA

1.Odpis aktu stanu cywilnego: WNIOSEK, INFORMACJA PEŁNOMOCNICTWO

2. Zaświadczenie o stanie cywilnym: WNIOSEK, INFORMACJA

3. Transkrypcja aktu: WNIOSEK, INFORMACJA, PEŁNOMOCNICTWO

4. Sprostowanie aktu: WNIOSEK, INFORMACJA, PEŁNOMOCNICTWO

5. Uzupełnienie aktu: WNIOSEK, INFORMACJA, PEŁNOMOCNICTWO

6. Odtworzenie aktu: INFORMACJA

7. Zgłoszenie urodzenia dziecka: INFORMACJA

8. Zawarcie małżeństwa cywilnego: INFORMACJA

9. Zaświadczenie do ślubu konkordatowego: WNIOSEK, INFORMACJA

10. Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą: WNIOSEK, INFORMACJA

11. Powrót do nazwiska: WNIOSEK, INFORMACJA

12. Uznanie orzeczenia zagranicznego UE: WNIOSEK, INFORMACJA

13. Uznanie orzeczenia zagranicznego spoza UE: WNIOSEK, INFORMACJA

14. Zgłoszenie zgonu: INFORMACJA

15. Uznanie ojcostwa dziecka poczętego: WNIOSEK, INFORMACJA

16. Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego: WNIOSEK, INFORMACJA

17. Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu: WNIOSEK, INFORMACJA

18. Zmiana imienia dziecka: WNIOSEK, INFORMACJA

19. Zmiana imienia i nazwiska: WNIOSEK, INFORMACJA


 

Strefa mieszkańca
najczęściej czytane

Schemat organizacyjny


Kontakt


Pracownicy urzędu - dane kontaktowe


Kontakt i podstawowe informacje


Załatwianie spraw - pobierz wniosek