Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Ważne informacje

Odbiór odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD LIPCA DO GRUDNIA 2023 r. PSZOK - Punty Selektywnej Zbiórki Odpadów - informacja o godzinach otwarcia INFORMACJA PSZOK Informacja o obowiązku segregacji odpadów: INFORMACJA Informacja o podmiotach odbierających i zbierających odpady komunalne z terenu Gminy Duszniki: INFORMACJA WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY DUSZNIKI (stan na 01.09.2023 r.) WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH FORMULARZ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (* tzw. deklaracja śmieciowa) wraz z klauzulą informacyjną (formularz obowiązujący od 1 kwietnia 2023 r.): DEKLARACJA (pdf), DEKLARACJA (wersja edytowalna w pdf) STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW obowiązujące od 1 kwietnia 2023 r. Uchwałą nr LXXVI/479/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (TREŚĆ), dokonano zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od dnia 1 kwietnia 2023 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 30 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 4 zł miesięcznie od ustalonej dla danej nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 60 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji. Ważne! Właściciel nieruchomości, który chce skorzystać z ulgi za kompostowanie bioodpadów, wg stawki obowiązującej od 1 kwietnia 2023 r., zobowiązany jest do złożenia NOWEJ deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacja o sposobie segregacji odpadów ULOTKA INFORMACYJNA 2022 Dni oraz godziny otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: PSZOK w Dusznikach, ul. Niewierska 3, 64-550 Duszniki: WTOREK, CZWARTEK 10:00 – 18:00, SOBOTA 10:00 – 14:00 PSZOK  w Grzebienisku, ul. Bukowska 11, 64-553 Grzebienisko: ŚRODA, PIĄTEK 10:00 – 18:00, SOBOTA 14:30 - 17:00 PSZOK w Podrzewiu: zamknięty od 1 maja 2023 r. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dla osób korzystających z PSZOK. Limity przyjmowania do PSZOK wybranych rodzajów odpadów komunalnych: - odpady wielkogabarytowe: limit roczny - do 200 kg od właściciela nieruchomości, - zużyte opony: limit roczny - 4 sztuki od właściciela nieruchomości, - odpady budowlane i rozbiórkowe: limit roczny -  200 kg od właściciela nieruchomości. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki ZMIESZANE odpady komunalne winny być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach. Tylko z takich pojemników będą odbierane ZMIESZANE odpady komunalne.

Czytaj więcej...

Podatki lokalne

Stawki podatku w 2023 r. - od nieruchomości: uchwała nr LXXI/440/22 z 21 listopada 2022 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2022 r., poz. 8673) - rolnego: uchwała nr LXXI/439/22 z 21 listopada 2022 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2022 r., poz. 8672) - od środków transportowych: nr LXXI/441/22 z 21 listopada 2022 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 2022 r., poz. 8674) TREŚĆ UCHWAŁ W BIP Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podatników /RODO/ Terminy płatności kolejnych rat podatku od nieruchomości i rolnego w 2023 r. określone w indywidualnych decyzjach podatkowych to: I rata - do 15 marca, II rata - do 15 maja,  III rata - do 15 września, IV rata - do 15 listopada.      

Czytaj więcej...

Komunikacja

Letni rozkład jazdy komunikacji podmiejskiej w okresie wakacji, od 24 czerwca do 3 września 2023 r.: ROZKŁAD JAZDY Szczegółowe informacje związane z kursowaniem transportu na linii podmiejskiej 812 i innych liniach miejskich znajdują się na stronie ZTM: ROZKŁAD JAZDY W dniu 15 grudnia 2016 roku zostało podpisane porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Poznań, Gminą Tarnowo Podgórne i Gminą Duszniki,  na podstawie którego transport zbiorowy przejmuje Miasto Poznań, w tym komunikację miejską  linii nr 812 na trasie Poznań Ogrody – Baranowo – Przeźmierowo - Swadzim – Sady - Tarnowo Podgórne – Jankowice – Ceradz Kościelny – Ceradz Dolny - Grzebienisko. Rozkład jazdy autobusów dostępny jest na przystankach autobusowych, na stronie internetowej ZTM Poznań oraz w siedzibie TPBUS Tarnowo Podgórne. Informujemy, że linia nr 812 kursuje również w soboty, niedziele i święta !  Wszelkie informacje o transporcie, w tym linii nr 812, można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu: https://www.ztm.poznan.pl/

Czytaj więcej...

Sprawy wojskowe

Kwalifikacja wojskowa 2023 - Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego Rekompensata za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe. Zaświadczenie o wysokości utraconego wynagrodzenia/dochodu. Wniosek żołnierza rezerwy o ustalenie i wypłatę należnego świadczenie rekompensującego.

Czytaj więcej...

Szkoły i przedszkola

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DUSZNIKACH z filią w Podrzewiu Dyrektor: IWONA LICZBAŃSKA ul. Broniewskiego 3 64-550 Duszniki tel. 61 29 19 162 e-mail: sekretariat@spduszniki.net www.spduszniki.net   SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA GIBOWSKIEGO W GRZEBIENISKU z oddziałami przedszkolnymi Dyrektor: LUCYNA KRAJEWSKA ul. Szkolna 16 64-553 Grzebienisko tel. 61 29 18 604 e-mail: szkolagrzebienisko@op.pl www.szkolagrzebienisko.edupage.org   SZKOŁA PODSTAWOWA W SĘDZINKU z oddziałami przedszkolnymi Dyrektor: RENATA NIZIO ul. Szkolna 9 Sędzinko 64-552 Sędziny tel. 61 29 18 804 e-mail: sedzinko_sp@wp.pl https://spsedzinko.szkolnastrona.pl/   ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI W DUSZNIKACH, w skład którego wchodzą Słoneczne Przedszkole w Dusznikach oraz przedszkola w Podrzewiu i w Sękowie Dyrektor: EWA TYCZYŃSKA ul. Kolejowa 7A 64-550 Duszniki tel. 61 29 19 224 e-mail: przedszkoleduszniki@interia.pl www.przedszkoleduszniki.edupage.org

Czytaj więcej...

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

STYPENDIA DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW 26 listopada 2020 r. Rada Gminy Duszniki podjęła nową uchwałę stypendialną. Poprzednia, uchwalona w czerwcu 2017 r. była podstawą przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom przez prawie trzy i pół roku. Konieczność zmiany uchwały stypendialnej wynikała przede wszystkim ze zmiany przepisów ustawy o systemie oświaty. Obecnie Stypendium Wójta Gminy Duszniki może zostać przyznane tylko uczniom szkół podstawowych w Dusznikach, w Grzebienisku i w Sędzinku. Zmiana przepisów ustawowych uniemożliwia przyznawanie stypendium mieszkańcom gminy uczącym się w innych szkołach niż gminne. Będzie mógł je natomiast uzyskać uczeń zamieszkujący inną gminę, ale uczący się w szkole na terenie Gminy Duszniki. Kto może otrzymać stypendium? Uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Duszniki. Stypendium można uzyskać za wysoką średnią na koniec semestru: minimum 5,40 w klasach IV, V i VI oraz minimum 5,2 w klasach VII i VIII oraz za uzyskanie jednego z pierwszych trzech miejsc w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim. W jakiej formie jest przyznawane? Stypendium ma formę nagrody pieniężnej, minimalnie 100 zł, a maksymalnie 500 zł. Co zrobić, aby otrzymać stypendium? Należy spełnić określone kryteria: wysoka średnia na koniec semestru bądź uzyskanie jednego z pierwszych trzech miejsc w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim. Kolejnym etapem jest złożenie wniosku w urzędzie gminy lub w sekretariacie właściwej szkoły z terenu Gminy Duszniki. Stypendium będzie przyznawane po zakończeniu semestru szkolnego, a podstawą jego przyznania będą osiągnięcia z tego semestru. Kiedy można składać wnioski? Wnioski można składać do ostatniego dnia semestru. Gdzie można znaleźć regulamin i formularz wniosku? Regulamin przyznawania stypendium oraz formularz wniosku są dostępne poniżej, w Urzędzie Gminy Duszniki oraz w sekretariatach szkół podstawowych w Dusznikach, Grzebienisku i Sędzinku. WAŻNE !!! W związku z przepisami dotyczącymi zasad naliczania podatków, do wniosku o stypendium wymagane jest złożenie formularza: OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH. Bez dołączenia oświadczenia nie będzie możliwa wypłata stypendium!   WNIOSEK O STYPENDIUM KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych uczniów /RODO/ OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW TREŚĆ UCHWAŁY OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM    Uwaga! Informacja dotycząca nagród pieniężnych za wysokie wyniki w nauce Urząd Gminy Duszniki informuje, że zgodnie z opinią doradcy podatkowego z 2021 r. przyznane uczniom stypendia za wysoką średnią ocen należy kwalifikować jako przychody z innych źródeł z art. 10 ust. 1 pkt. 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z charakteru przyznawanych nagród, a nie z samego nazewnictwa. Tym samym dochody małoletnich dzieci są traktowane tak, jakby były one dochodami rodziców, którzy zobowiązani są do ich ujawnienia w zeznaniu rocznym wspólnie z dochodami własnymi. Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z uzyskaną interpretacją Urząd Gminy Duszniki jako płatnik podatku na etapie wypłaty świadczeń nie był zobowiązany do płacenia zaliczki na podatek dochodowy. Ponadto wskazujemy, że sytuację każdego ucznia należy rozpatrywać indywidualnie, gdyż może on korzystać również ze stypendiów/nagród przyznawanych przez inne instytucje, a ich łączna wartość może mieć decydujący wpływ na zastosowanie ewentualnych ulg w podatku w rozliczeniu rocznym.    

Czytaj więcej...

Stypendia dla sportowców

STYPENDIA SPORTOWE Na 47. sesji Rady Gminy Duszniki, która odbyła się 27 marca 2018 r., radni podjęli uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (uchwała nr XLVII/345/18). Tym samym wprowadzono system stypendiów, nagród i wyróżnień dla uzdolnionych i osiągających wysokie wyniki sportowców. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. dnia 17 kwietnia 2018 r. pod poz. 3516 (link do strony Dziennika: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3516 ) i obowiązuje od 1 maja 2018 r. Ważne! Stypendium, nagrodę i wyróżnienie może otrzymać sportowiec, który zamieszkuje Gminę Duszniki. Stypendium, nagrodę bądź wyróżnienie można otrzymać za sukces w następujących dyscyplinach sportowych: lekkoatletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, pływanie, szachy. Stypendium wypłacane jest miesięcznie i przeznaczone dla sportowców, którzy osiągnęli sukcesy na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Uniwersjadach oraz Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich. W zależności od wyniku można uzyskać od 100 zł do 500 zł na miesiąc przez cały rok. Nagrody wypłacane są jednorazowo i przeznaczone dla sportowców, którzy osiągnęli sukcesy na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Międzywojewódzkich, Mistrzostwach Wielkopolski, a w przypadku piłkarzy – za powołanie do kadry narodowej oraz za udział w rozgrywkach ligowych na szczeblu ekstraklasy oraz I, II lub III ligi. W zależności od wyniku można uzyskać od 200 zł do 1000 zł.  Termin składania wniosków! Wnioski o stypendium lub nagrody składa się w Urzędzie Gminy Duszniki w terminie do 15 czerwca za osiągnięcia w roku poprzedzającym złożenie wniosku. WAŻNE !!! W związku z przepisami dotyczącymi zasad naliczania podatków, do wniosku o stypendium wymagane jest złożenie formularza: OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH. Bez dołączenia oświadczenia nie będzie możliwa wypłata stypendium!   WNIOSEK O STYPENDIUM / NAGRODĘ KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych sportowców (stypendium i nagroda) /RODO/ WNIOSEK O WYRÓŻNIENIE KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych sportowców (wyróżnienie) /RODO/ OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH   Uwaga! Urząd Gminy Duszniki informuje, że zgodnie z opinią doradcy podatkowego przyznane sportowcom nagrody sportowe za osiągnięte miejsca w zawodach sportowych należy kwalifikować jako przychody z innych źródeł z art. 10 ust. 1 pkt. 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z charakteru przyznawanych nagród, a nie z samego nazewnictwa. Tym samym dochody małoletnich dzieci są traktowane tak, jakby były one dochodami rodziców, którzy zobowiązani są do ich ujawnienia w zeznaniu rocznym wspólnie z dochodami własnymi. Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z uzyskaną interpretacją Urząd Gminy Duszniki jako płatnik podatku na etapie wypłaty świadczeń nie był zobowiązany do płacenia zaliczki na podatek dochodowy. Ponadto wskazujemy, że sytuację każdego sportowca należy rozpatrywać indywidualnie, gdyż może on korzystać również ze stypendiów/nagród przyznawanych przez inne instytucje, a ich łączna wartość może mieć decydujący wpływ na zastosowanie ewentualnych ulg w podatku w rozliczeniu rocznym.

Czytaj więcej...

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do osób, które borykają się z problemem prawnym. Profesjonalny prawnik w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże zainteresowanym obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania ich problemu prawnego. Profesjonalny prawnik może także udzielić pomocy przy sporządzeniu odpowiednich pism, takich jak pozew, pismo o zwolnienie od kosztów lub o ustanowienie adwokata z urzędu. Porada prawna udzielana jest w przypadku, gdy problem, z którym boryka się obywatel, ma typowo prawny charakter. Porady prawnej udziela profesjonalny prawnik z odpowiednim doświadczeniem, np. adwokat, radca prawny, aplikant radcowski lub adwokacki. Nieodpłatna pomoc prawna kierowana jest do wszystkich obywateli, którzy nie mają możliwości opłacenia kosztów usługi prawnika. Przysługuje także przedsiębiorcom samozatrudnionym, czyli takim, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Rejestracji można dokonywać: Online pod adresem: http://np.ms.gov.pl Pod numerem telefonu: +48 61 29 28 790 (numer czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Szamotułach) Za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: pomocprawna@szamotuly.com.pl Więcej informacji znajduje się na stronie Powiatu Szamotulskiego, który organizuje punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu: https://www.powiat-szamotuly.pl/urzad/pomoc-prawna oraz na stronie rządowej: https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/npp Na terenie Gminy Duszniki Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej znajduje się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dusznikach, przy ulicy Jana Pawła II 8. Harmonogram pracy punktów na terenie powiatu szamotulskiego w 2023 r.: HARMONOGRAM Kategorie spraw objętych bezpłatnym poradnictwem prawnym: WYKAZ Karta informacyjna dotycząca usługi nieodpłatnej pomocy prawnej: KARTA

Czytaj więcej...

OBYWATEL.GOV.PL

  Na stronie WWW.OBYWATEL.GOV.PL znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód, paszport, prawo jazdy, itp. Ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Struktura strony systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty język.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIA

W OGŁOSZENIACH zamieszczane są informację od osób i podmiotów zewnętrznych, które skierowane są do mieszkańców gminy Duszniki. Działania i akcje tu zamieszczane nie są inicjowane przez Urząd Gminy Duszniki, dlatego nie bierze on odpowiedzialności za skutki związane z wykorzystaniem tych informacji. Ogłoszenie z 11 marca 2022 r. Wsparcie Producentów Rolnych - portal Agro-Market24.pl: INFORMACJA   Ogłoszenie z 6 września 2021 r.  Oferta  dzierżawy ziemi pod budowę farmy fotowoltaicznej: INFORMACJA

Czytaj więcej...

OFERTY PRACY

W OFERTACH PRACY zamieszczane są oferty od firm i podmiotów zewnętrznych skierowane do mieszkańców Gminy Duszniki. Urząd Gminy Duszniki nie bierze odpowiedzialności za skutki wykorzystania takiej informacji.  8.11.2022 Kontroler weterynaryjny w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Szamotułach: OFERTA   WYSZUKIWARKI OFERT PRACY (dostawcy prywatni) GoWork      WYSZUKIWARKA OFERT PRACY GOWORK W OKOLICY DUSZNIKI Jooble.org     WYSZUKIWARKA OFERT PRACY JOOBLE.ORG W OKOLICY DUSZNIK Neuvoo.pl     WYSZUKIWARKA OFERT PRACY NEUVOO.PL W OKOLICY DUSZNIK

Czytaj więcej...

POLICJA - Posterunek w Dusznikach

Posterunek Policji w Dusznikach

Czytaj więcej...

Zgłaszanie awarii i problemów

Poniżej znajdują się telefony kontaktowe właściwe do zgłaszania awarii w sieciach i dostawach wody, prądu, gazu i oświetlenia ulicznego oraz problemów ze stanem technicznym i przejezdnością dróg gminnych i bezdomnych, poszkodowanych lub padłych zwierząt. WODA I KANALIZACJA Awarie w dostawie wody oraz urządzeń i przyłączy wodnych i kanalizacyjnych należy zgłaszać do Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach na telefon stacjonarny 61 29 19 107 (w godzinach pracy zakładu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15). Zgłoszenie awarii wodociągowych poza godzinami pracy Zakładu: tel. 797 306 115 Zgłoszenie awarii kanalizacyjnych poza godzinami pracy Zakładu: tel. 508 666 399 PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): tel. 501 971 822 PRĄD Za prawidłowe działanie sieci energetycznej i dostawy prądu do gospodarstw domowych na terenie gminy odpowiada regionalny dostawca ENEA Operator z Szamotuł: www.operator.enea.pl Wszelkie problemy związane z brakiem prądu czy awariami zasilania należy zgłaszać do - pogotowia energetycznego na nr telefonu 991. GAZ Dystrybucją paliw gazowych, budową przyłączy i obsługą pogotowia gazowego zajmuje się Spółka G.EN. Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, www.genoperator.pl Wszelkie problemy związane z dostawą gazu czy szczelnością instalacji należy zgłaszać do - pogotowia gazowego na nr telefonu 800 909 909. DROGI GMINNE Problemy z przejezdnością dróg gminnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Duszniki, do pracownika odpowiedzialnego za koordynację utrzymania i stanu technicznego dróg gminnych (w godzinach pracy urzędu: pon. 8.00-17.00, wt. 8.00-15.00, śr.-pt. 7.00-15.00): - tel. 61 29 19 075 wew. 113, pok. nr 13, fundusze@duszniki.eu AWARIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO Awarie oświetlenia ulicznego, jeśli nie są spowodowane tymczasowym wyłączeniem prądu (np. na całej ulicy, w okolicy), a dotyczą pojedynczych lamp (przepalona żarówka, prawdopodobne spięcie czy uszkodzenie przewodu zasilającego) należy zgłaszać pracownikowi Urzędu Gminy Duszniki w godzinach urzędowania (pon. 8.00-17.00, wt. 8.00-15.00, śr.-pt. 7.00-15.00): - na numer 61 29 19 075 wew. 113 Po otrzymaniu informacji o awarii lampy pracownik urzędu przekazuje zgłoszenie firmie, która zgodnie z umową ma obowiązek dokonać naprawy: w linii kablowej - do 7 dni roboczych, w linii napowietrznej – do 4 dni roboczych, przepalonych źródeł światła (wymiana) – do 10 dni roboczych. Należy pamiętać, że pracownik urzędu nie ma możliwości monitorowania prawidłowości działania lamp, dlatego niezwłocznie przekazana informacja od mieszkańców umożliwi sprawne zgłoszenie awarii i jej naprawę w wyżej określonym terminie. UWAGA!!! Regionalny dostawca prądu, czyli spółka ENEA, nie przyjmuje zgłoszeń o awariach oświetlenia ulicznego od mieszkańców. Zgłoszenie odpowiedniej firmie może dokonać tylko pracownik urzędu. ZGŁASZANIE BEZDOMNYCH, POSZKODOWANYCH LUB PADŁYCH ZWIERZĄT Przyjmowaniem zgłoszeń w tym zakresie zajmuje się pracownik Urzędu Gminy Duszniki: - pod numerem 61 29 19 075 nr wew. 122 - w godzinach pracy urzędu (pon. 8.00-17.00, wt. 8.00-15.00, śr.-pt. 7.00-15.00).

Czytaj więcej...

Dyżury aptek w powiecie

Dyżury aptek w powiecie szamotulskim w 2023 r. Rada Powiatu Szamotulskiego 30 listopada 2022 r. przyjęła uchwałę nr XXXVIII/273/2022 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dostępu do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy na terenie Powiatu Szamotulskiego na rok 2023.  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod linkiem: https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2022/9533/ Dyżury aptek w powiecie szamotulskim w 2022 r. Rada Powiatu Szamotulskiego 15 grudnia 2021 r. przyjęła uchwałę nr XXIX/229/2021 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz dostępu do świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy na terenie Powiatu Szamotulskiego na rok 2022. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod linkiem: https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2021/9963/ Lista dyżurujących aptek w powiecie znajduje się na stronie Starostwa Powiatowego w Szamotułach: DYŻURY APTEK

Czytaj więcej...

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych usług Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Wielkopolsce. Odpowiadamy na pytania o wsparcie ze środków Unii Europejskiej, w tym o fundusze na założenie działalności gospodarczej, wsparcie na rozwój firm, kursy i szkolenia zawodowe. Organizujemy bezpłatne spotkania informacyjne, webinaria, szkolenia, spotkania z uczniami szkół ponadpodstawowych i studentami. Oferujemy bezpłatne materiały informacyjne o Funduszach Europejskich. Wszystkie usługi sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich są bezpłatne. Skontaktuj się z nami! Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań tel. 061 626 61 93/90/92, 61 626 72 46 e-mail info.wrpo@wielkopolskie.pl info.fe@wielkopolskie.pl Godziny otwarcia: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek-piątek 7:30-15:30 Więcej informacji o Sieci PIFE na: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/skontaktuj-sie-z-nami/ Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich jest koordynowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Czytaj więcej...

Strefa mieszkańca
najczęściej czytane

Kontakt


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów


Informator Gminy Duszniki


OGŁOSZENIA