Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Ważne informacje

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Duszniki - zarządzenie nr 52/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 1 czerwca 2022 r.

Czytaj więcej...

Środowisko

Informacje dotyczące środowiska umieszczane są również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Duszniki w zakładce ŚRODOWISKO 27.01.2023 PROGRAM DOFINANSOWANIA DO LIKWIDACJI AZBESTU Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wzorem lat ubiegłych Powiat Szamotulski ponownie uruchomił program dofinansowania do likwidacji wyrobów zawierających azbest dla osób fizycznych. Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 2 stycznia do 31 października każdego roku kalendarzowego, w którym zadanie zostanie wdrożone lub do wyczerpania limitu na dofinansowanie, określonego na dany rok, a realizacja musi być zostać zakończona maksymalnie do 30 listopada danego roku. Szczegóły programu oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej powiatu szamotulskiego pod adresem: https://bip.powiat-szamotuly.pl/artykul/wniosek-na-dofinansowanie-usuwania-azbestu Więcej w informacji przygotowanej przez urząd: Informacja o programie usuwania azbestu 07.02.2023 AKTUALIZACJA 3 lutego 2023 r. Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie uchylające rozporządzenie z 3 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów szamotulskiego, nowotomyskiego i poznańskiego. Treść rozporządzenia: Rozporządzenie z 03.02.2023 09.01.2023 W związku z pojawieniem się na terenie województwa wielkopolskiego, w tym na terenie gminy Duszniki w miejscowości Wilczyna, ogniska zakaźnej choroby drobiu - grypy ptaków, Wojewoda Wielkopolski wydał rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów szamotulskiego, nowotomyskiego i poznańskiego (Dz. U. z 2023 r. poz. 140). Treść rozporządzenia: ROZPORZĄDZENIE Zasady bioasekuracji - grafiki: Grafika 1 Grafika 2               Wyniki oceny okresowej badania jakości wody z wodociągu publicznego w 2022 r.: Wodociąg SARBIA Wodociąg KUNOWO 04.11.2022 Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej z 28.10.2022: Ostrzeżenie 25.10.2022 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego”: https://bip.umww.pl/292---505---k_317---obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-1 23.09.2022 Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej z 30.08.2022: Ostrzeżenie Plany polowań zbiorowych kół łowieckich w sezonie 2022-2023: - Koło łowieckie SZARAK - Koło łowieckie RYŚ - Koło łowieckie JASTRZĄB - Koło łowieckie KUROPATWA ASF - afrykański pomór świń Informacja z 29.07.2022 - rozporządzenie nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szamotułach z 29 lipca 2022 r.  w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu szamotulskiego, wyznaczającego na terenie powiatu szamotulskiego obszar zapowietrzony oraz obszar zagrożony w związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Krzeszkowice, gmina Szamotuły: ROZPORZĄDZENIE Więcej na stronie gminy https://www.duszniki.eu/aktualnosci/uwaga-hodowcy-trzody-chlewnej Informacja z 14.07.2022 - obszar ograniczeń ASF: OGŁOSZENIE ODBIÓR ODPADÓW (informacje zamieszczone w zakładce STREFA MIESZKAŃCA: harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zasady segregacji, stawki opłat oraz wykazy podmiotów odbierających odpady i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny). AZBEST: - Ogólne informacje - Podstawowe obowiązki osób fizycznych oraz podmiotów prawnych w związku z występowaniem azbestu - Wykaz przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową i posiadających program gospodarki odpadami - Formularze do pobrania:  INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - Dofinansowanie usuwania azbestu: Mieszkańcy gminy Duszniki mogą starać się o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w Starostwie Powiatowym w Szamotułach. Więcej informacji na temat wsparcia finansowego można uzyskać w: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły tel. 061 29 28 741 lub 061 29 28 743 WAŻNE: Złożenie informacji z dokonanej inwentaryzacji wyrobów azbestowych w Urzędzie Gminy Duszniki jest jednym z warunków ubiegania się o wsparcie finansowe usuwania azbestu w powiecie szamotulskim. O wydanie pisemnego potwierdzenia dokonania niniejszej inwentaryzacji należy zwrócić się do Referatu Rozwoju Gospodarczego tut. urzędu, pokój nr 4. Wszystkie akty prawne oraz inne informacje dotyczące tematyki azbestu (publikacje, poradniki, filmy) dostępne są na stronie https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/ Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw - nowy obowiązek właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, w których po dniu 1 stycznia 2021 r. zostały zainstalowane nowe źródła ciepła lub źródła spalania paliw! 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 22 z późn. zmianami) dotyczący obowiązku składania deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw uruchamianych po tej dacie. Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożenia deklaracji o: źródłach ciepła wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu, źródłach spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagających pozwoleń albo zgłoszeń wydawanych na podstawie przepisów tej ustawy, instalowanych na obszarze gminy. Deklarację składa się Wójtowi Gminy Duszniki w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. Deklarację do czasu uruchomienia centralnego systemu teleinformatycznego należy składać w formie pisemnej. Deklaracja musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada; adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada; informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (w przypadku zmiany tej informacji właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana). Pouczenie Niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, zagrożone jest karą grzywny. Wzory deklaracji: DEKLARACJA - formularz A DEKLARACJA - formularz B      

Czytaj więcej...

Zamówienia publiczne

Wszelkie informacje dotyczące zamówień publicznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Czytaj więcej...

Dofinasowania PROW 2014-2020

 

Czytaj więcej...

Nieruchomości gminne

Czytaj więcej...

Planowanie przestrzenne

  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (SUiKZP) Treść studium - uchwała nr LXV/400/22 Rady Gminy Duszniki z 30 sierpnia 2022 r.: UCHWAŁA   MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DUSZNIKI    

Czytaj więcej...

System Informacji Przestrzennej Gminy Duszniki

System Informacji Przestrzennej Gminy Duszniki

Czytaj więcej...

NGO i pożytek publiczny

Wszelkie informacje dotyczące współpracy Gminy Duszniki z organizacjami pozarządowymi pożytku publicznego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Duszniki w zakładce POŻYTEK PUBLICZNY. WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POŻYTKU PUBLICZNEGO Informacja z 25 stycznia 2023r. Informacja o przyznanych kwotach dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku Informacja z 20 stycznia 2023 r. Konkursy ofert na 2023 r. w zakresie kultury   Informacja z 13 stycznia 2023 r. Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym   Informacja z 2 listopada 2022 r. Informacja o realizacji zadania w trybie bezkonkursowym   Informacja z 26 sierpnia 2022 r. Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym   Informacja z 3 sierpnia 2022 r. Informacja o ofercie złożonej w trybie bezkonkursowym   Informacja z 15 lipca 2022 r. Informacja o złożonym 11 lipca 2022 r. wniosku w trybie bezkonkursowym:OGŁOSZENIE Informacja z 30 maja 2022 r. Informacja o złożonym 24 maja 2022 r. wniosku w trybie bezkonkursowym: OGŁOSZENIE   Informacja z 4 kwietnia 2022 r. Informacja o zgłoszonej ofercie przez Klub Sportowy Sękowo w trybie bezkonkursowym: OGŁOSZENIE   Informacja z 16 marca 2022 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła możliwość składania ofert na realizację zadania publicznego zmniejszającego skutki kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy. Oferty można składać do wyczerpania środków, a łączny budżet uruchomionej pierwszej transzy to 10 mln zł. Dodatkowo, zlecanie zadań organizacjom pozarządowym będzie mogło odbywać się bez otwartego konkursu ofert, dzięki uchwalonej ustawie dot. pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/premier/ogloszenie-o-mozliwosci-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego   Informacja z 11 marca 2022 r. Ogłoszenie konkursu na 2022 r. w zakresie: "Organizowanie zajęć teatralnych": OGŁOSZENIE   Informacja z 8 marca 2022 r. Ogłoszenie konkursu na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.: OGŁOSZENIE   Informacja z 9 lutego 2022 r. Wyniki konkursu ofert na 2022 r.   Informacja z 26 stycznia 2022 r. Informacje o zgłoszonym wniosku w trybie bezkonkursowym   Informacja z 3 stycznia 2022 r. Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych na 2022 rok: ZAPROSZENIE   Informacja z 20 grudnia 2021 r. Ogłoszenie konkursów na 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: OGŁOSZENIE   Informacje z 28 października 2021 r. Informacja o konsultacjach społecznych programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym   Informacja z 14 września 2021 r. Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym   Informacja z 8 września 2021 r. Informacja o złożonym wniosku w trybie bezkonkursowym   Informacja z 1 września 2021 r. Informacja o ofercie w trybie bezkonkursowym   Informacja z 10 sierpnia 2021 r. Informacja o ofercie w trybie bezkonkursowym   Informacja z 3 sierpnia 2021 r. Informacja o ofercie w trybie bezkonkursowym   Informacja z 30 lipca 2021 r. Informacja o wniosku w trybie bezkonkursowym   Informacja z 28 czerwca 2021 r. Informacja o zgłoszeniu do realizacji zadania w trybie bezkonkursowym   Informacja z 8 czerwca 2021 r. Informacja o złożonym wniosku w trybie bezkonkursowym   Informacja z 7 stycznia 2021 r. WYNIKI KONKURSU OFERT NA 2021 r.   Informacja z 30 listopada 2020 r. Zaproszenie do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty na 2021 rok   Informacja z 19 listopada 2020 r. Ogłoszenie konkursu ofert na 2021 r. w zakresie: konkursy dla UKS organizacja treningów i rozgrywek w piłce nożnej pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej organizowanie zajęć teatralnych konkursy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Treść ogłoszeń na stronie BIP.   Informacja z 18 listopada 2020 r. OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA 2021 r.   Informacja z 30.09.2020 Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym - VIII DUSZNICKI TURNIEJ BOCCI   Informacja z 03.09.2020 Konsultacje programu współpracy z organizacjami na 2021 rok   Informacja z 30.07.2020 Oferta Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sszamotulskiego TACY SAMI na realizację zadania w trybie bezkonkusowym   Informacja z 09.07.2020 r. Informacja o złożonej ofercie na realizację zadania przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Złoty Kłos”   Informacja z dnia 20 lutego 2020 r.  Oferty złożone w trybie bezkonkursowym: wniosek z 13 lutego 2020 r. - "Nasz świat" wniosek z 18 lutego 2020 r. - "Łączy nas sport"   Informacja z 17 lutego 2020 r. KONKURSY OFERT NA 2020 r.          

Czytaj więcej...

Urząd Gminy
najczęściej czytane

Kontakt


Pracownicy urzędu - dane kontaktowe


Kontakt i podstawowe informacje


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów