Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Ważne informacje

Pracownicy urzędu - dane kontaktowe

URZĄD GMINY DUSZNIKI 61 29 19 075 61 29 19 400   Centrala telefoniczna urzędu oferuje możliwość połączenia bezpośrednio z pracownikiem po wybraniu odpowiedniego numeru wewnętrznego. W tym celu, w trakcie zapowiedzi centrali telefonicznej, należy wybrać trzycyfrowy numer z poniższego wykazu. Połączenie takie jest możliwe w aparatach telefonicznych z tonowym wybieraniem numerów. Jeśli numer nie zostanie wybrany, centrala przekieruje połączenie do sekretariatu urzędu.   Referat/funkcja zakres prowadzonych spraw adres e-mail  Pracownik Numer pokoju Numer wewnętrzny PARTER      SEKRETARZ GMINY organizacje pozarządowe, GKRPA, BIP sekretarz@duszniki.eu Danuta Dolemba-Parzybut pok. nr 2 100 ZASTĘPCA WÓJTA wicewojt@duszniki.eu Tadeusz Zimny pok. nr 3 101 RGP /Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego Kierownik Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego gospodarka nieruchomościami nieruchomosci@duszniki.eu - pok. nr 4a 120 RGP / planowanie przestrzenne, wydawanie warunków zabudowy budownictwo@duszniki.eu Łukasz Rzepa pok. nr 4 102 RGP / planowanie przestrzenne srodowisko@duszniki.eu Anna Kryś pok. nr 4 103 RGP / nadawanie numerów porządkowych nieruchomości i nazw ulic, opłaty adiacenckie, wynajem świetlic wiejskich mienie@duszniki.eu Marta Gądek pok. nr 4 103 ROŚ / Referat Ochrony Środowiska Kierownik Referatu Ochrony Środowiska ochrona środowiska, rolnictwo, wycinka drzew, decyzje środowiskowe, zgłaszanie padłych i bezdomnych zwierząt ochrona@duszniki.eu Dominika Grząślewicz-Gabler pok. nr 5a  122 ROŚ / gospodarka odpadami, program "Czyste Powietrze" odpady@duszniki.eu Paulina Górna pok. nr 5a 122 ROO / Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC), archiwista zakładowy, działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu usc@duszniki.eu Aleksandra Kubiak pok. nr 5 104 ROO / Zastępca Kierownika USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestr wyborców, Karta Dużej Rodziny oraz Wielkopolska Karta Rodziny, Gminna Ewidencja Zabytków ewidencja@duszniki.eu Jacek Lichocki pok. nr 5 105 ROO / obsługa interesantów, opłata skarbowa, przyjmowanie korespondencji (wnioski i pisma) boi@duszniki.eu Sandra Juśkiewicz hol główny 123 PÓŁPIĘTRO       SKARBNIK GMINY - Kierownik Referatu Finansowego (RF), główna księgowość skarbnik@duszniki.eu finanse@duszniki.eu Justyna Kaczmarczyk pok. nr 6 106 RF / wymiar podatków (nieruchomości, rolny, leśny), zwrot podatku akcyzowego (od paliwa na cele rolnicze) podatki@duszniki.eu Daria Kamyszek pok. nr 7 107 RF / księgowość podatkowa, podatek od środków transportowych, zwrot podatku akcyzowego (od paliwa na cele rolnicze) ksiegowosc.ug@duszniki.eu Agnieszka Czajka pok. nr 7 107 RF / kadry i płace urzędu kadry@duszniki.eu Magdalena Targosz pok. nr 8 108 RF /  księgowość budżetowa, opłaty za odpady i opłaty lokalne ksiegowosc.u@duszniki.eu Magdalena Fabiańska pok. nr 8 108 RF /  Zastępca Skarbnika / księgowość budżetowa ksiegowosc@duszniki.eu Mirosława Zgoda pok. nr 9 109 RF /  księgowość budżetowa odpady.ksiegowosc@duszniki.eu Lidia Świtała pok. nr 9 109 RF /  księgowość budżetowa, rozliczanie organizacji pozarządowych renata.martyniec@duszniki.eu Renata Martyniec pok. nr 9 109 PIĘTRO     ZB / samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, wojskowość, ochotnicze straże pożarne osp@duszniki.eu ON / Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych   Przemysław Chojan pok. nr 10  110 ROO / ochrona danych osobowych, strona www.duszniki.eu, stypendia dla uzdolnionych uczniów i sportowców, dostęp do informacji publicznej, koordynator ds. dostępności Inspektor Ochrony Danych admin@duszniki.eu Informator Gminy Duszniki - redaktor naczelna informator@duszniki.eu Emilia Gogołkiewicz-Kołecka pok. nr 10 110 ROO / obsługa biura Rady Gminy Duszniki, współpraca z sołtysami oraz Młodzieżową Radą Gminy Duszniki, działania z zakresu profilaktyki zdrowia rada@duszniki.eu Monika Młynarek pok. nr 11 111 ROO/ informatyk informatyk@duszniki.eu Marcin Stachowiak pok. nr 11 111 RRG / Referat Rozwoju Gospodarczego Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego zamówienia publiczne zamowienia@duszniki.eu Katarzyna Prędka pok. nr 12 112 RRG / Referat Rozwoju Gospodarczego Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych - przygotowanie, koordynacja realizacji i rozliczanie projektów fundusze@duszniki.eu Katarzyna Suchocka pok. nr 12 112   RRG / inwestycje i remonty inwestycje@duszniki.eu Radosław Wawrzyniak pok. nr 13 113 RRG / drogi gminne, w tym koordynacja zimowego utrzymania dróg i awarie oświetlenia drogi@duszniki.eu Mateusz Głąb pok. nr 13 113 RRG / sport i rekreacja, utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy sport@duszniki.eu Karol Gładczak pok. nr 13 113 ROO / obsługa sekretariatu Wójta oraz służbowego konta urzad@duszniki.eu, wysyłka korespondencji, promocja gminy sekretariat@duszniki.eu Monika Jeziorecka-Borucka pok. nr 14  114 WÓJT GMINY DUSZNIKI wojt@duszniki.eu Roman Boguś pok. nr 15  114  

Czytaj więcej...

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Duszniki - zarządzenie nr 52/22 Wójta Gminy Duszniki z dnia 1 czerwca 2022 r.

Czytaj więcej...

Informacja o przyjmowaniu skarg i wniosków

W sprawach skarg i wniosków przyjmują: Wójt Gminy - w każdy poniedziałek od 13.00 do 17.15 po wcześniejszym ustaleniu terminu, Zastępca Wójta, Sekretarz - codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy, Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach - codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy. Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Wójta Gminy Duszniki: pisemnie na adres: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, w formie elektronicznej na adres: urzad@duszniki.eu; za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: 13m8d5icki/skrytkaESP; ustnie do protokołu.

Czytaj więcej...

Zamówienia publiczne

Wszelkie informacje dotyczące zamówień publicznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Czytaj więcej...

Dofinansowania WRPO 2014-2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020   E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki Gmina Duszniki realizuje projekt pn.„E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki”  w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Umowa o dofinansowanie  z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 została zawarta 21.02.2022 roku. Celem zadania jest rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz wspomagających funkcjonowanie Urzędu Gminy Duszniki poprzez zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych i ich integrację oraz służących poprawie efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych. Całkowita wartość projektu  730 987,77 zł Całkowite wydatki kwalifikowalne 716 229,00 zł Dofinansowanie 608 794,65 zł

Czytaj więcej...

Dofinansowania PROW 2014-2020

 

Czytaj więcej...

Nieruchomości gminne

Czytaj więcej...

Planowanie przestrzenne

  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (SUiKZP) Treść studium - uchwała nr LXV/400/22 Rady Gminy Duszniki z 30 sierpnia 2022 r.: UCHWAŁA   MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DUSZNIKI    

Czytaj więcej...

NGO i pożytek publiczny

Wszelkie informacje dotyczące współpracy Gminy Duszniki z organizacjami pozarządowymi pożytku publicznego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Duszniki w zakładce POŻYTEK PUBLICZNY. WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POŻYTKU PUBLICZNEGO Informacja z 29 czerwca 2023 r. Konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego: OGŁOSZENIE   Informacja z 31 marca 2023 r. Informacja o realizacji zadania publicznego w trybie bezkonkursowym   Informacja z 17 lutego 2023 r. Wyniki konkursów na realizację zadań publicznych w 2023 r.   Informacja z 25 stycznia 2023 r. Informacja o przyznanych kwotach dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku   Informacja z 20 stycznia 2023 r. Konkursy ofert na 2023 r. w zakresie kultury   Informacja z 13 stycznia 2023 r. Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym   Informacja z 2 listopada 2022 r. Informacja o realizacji zadania w trybie bezkonkursowym   Informacja z 26 sierpnia 2022 r. Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym   Informacja z 3 sierpnia 2022 r. Informacja o ofercie złożonej w trybie bezkonkursowym   Informacja z 15 lipca 2022 r. Informacja o złożonym 11 lipca 2022 r. wniosku w trybie bezkonkursowym:OGŁOSZENIE Informacja z 30 maja 2022 r. Informacja o złożonym 24 maja 2022 r. wniosku w trybie bezkonkursowym: OGŁOSZENIE   Informacja z 4 kwietnia 2022 r. Informacja o zgłoszonej ofercie przez Klub Sportowy Sękowo w trybie bezkonkursowym: OGŁOSZENIE   Informacja z 16 marca 2022 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła możliwość składania ofert na realizację zadania publicznego zmniejszającego skutki kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy. Oferty można składać do wyczerpania środków, a łączny budżet uruchomionej pierwszej transzy to 10 mln zł. Dodatkowo, zlecanie zadań organizacjom pozarządowym będzie mogło odbywać się bez otwartego konkursu ofert, dzięki uchwalonej ustawie dot. pomocy ofiarom wojny na Ukrainie. Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/premier/ogloszenie-o-mozliwosci-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego   Informacja z 11 marca 2022 r. Ogłoszenie konkursu na 2022 r. w zakresie: "Organizowanie zajęć teatralnych": OGŁOSZENIE   Informacja z 8 marca 2022 r. Ogłoszenie konkursu na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r.: OGŁOSZENIE   Informacja z 9 lutego 2022 r. Wyniki konkursu ofert na 2022 r.   Informacja z 26 stycznia 2022 r. Informacje o zgłoszonym wniosku w trybie bezkonkursowym   Informacja z 3 stycznia 2022 r. Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych na 2022 rok: ZAPROSZENIE   Informacja z 20 grudnia 2021 r. Ogłoszenie konkursów na 2022 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: OGŁOSZENIE   Informacje z 28 października 2021 r. Informacja o konsultacjach społecznych programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym   Informacja z 14 września 2021 r. Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym   Informacja z 8 września 2021 r. Informacja o złożonym wniosku w trybie bezkonkursowym   Informacja z 1 września 2021 r. Informacja o ofercie w trybie bezkonkursowym   Informacja z 10 sierpnia 2021 r. Informacja o ofercie w trybie bezkonkursowym   Informacja z 3 sierpnia 2021 r. Informacja o ofercie w trybie bezkonkursowym   Informacja z 30 lipca 2021 r. Informacja o wniosku w trybie bezkonkursowym   Informacja z 28 czerwca 2021 r. Informacja o zgłoszeniu do realizacji zadania w trybie bezkonkursowym   Informacja z 8 czerwca 2021 r. Informacja o złożonym wniosku w trybie bezkonkursowym   Informacja z 7 stycznia 2021 r. WYNIKI KONKURSU OFERT NA 2021 r.   Informacja z 30 listopada 2020 r. Zaproszenie do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty na 2021 rok   Informacja z 19 listopada 2020 r. Ogłoszenie konkursu ofert na 2021 r. w zakresie: konkursy dla UKS organizacja treningów i rozgrywek w piłce nożnej pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej organizowanie zajęć teatralnych konkursy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Treść ogłoszeń na stronie BIP.   Informacja z 18 listopada 2020 r. OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA 2021 r.   Informacja z 30.09.2020 Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym - VIII DUSZNICKI TURNIEJ BOCCI   Informacja z 03.09.2020 Konsultacje programu współpracy z organizacjami na 2021 rok   Informacja z 30.07.2020 Oferta Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sszamotulskiego TACY SAMI na realizację zadania w trybie bezkonkusowym   Informacja z 09.07.2020 r. Informacja o złożonej ofercie na realizację zadania przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Złoty Kłos”   Informacja z dnia 20 lutego 2020 r.  Oferty złożone w trybie bezkonkursowym: wniosek z 13 lutego 2020 r. - "Nasz świat" wniosek z 18 lutego 2020 r. - "Łączy nas sport"   Informacja z 17 lutego 2020 r. KONKURSY OFERT NA 2020 r.          

Czytaj więcej...

Urząd Gminy
najczęściej czytane

Kontakt


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów


Informator Gminy Duszniki


OGŁOSZENIA