Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Ważne informacje

Pracownicy urzędu - dane kontaktowe

URZĄD GMINY DUSZNIKI 61 29 19 075 61 29 19 400   Centrala telefoniczna urzędu oferuje możliwość połączenia bezpośrednio z pracownikiem po wybraniu odpowiedniego numeru wewnętrznego. W tym celu, w trakcie zapowiedzi centrali telefonicznej, należy wybrać trzycyfrowy numer z poniższego wykazu. Połączenie takie jest możliwe w aparatach telefonicznych z tonowym wybieraniem numerów. Jeśli numer nie zostanie wybrany, centrala przekieruje połączenie do sekretariatu urzędu.   Referat/funkcja zakres prowadzonych spraw adres e-mail  Pracownik Numer pokoju Numer wewnętrzny PARTER      SEKRETARZ GMINY organizacje pozarządowe, GKRPA, BIP sekretarz@duszniki.eu Danuta Dolemba-Parzybut pok. nr 2 100 ZASTĘPCA WÓJTA wicewojt@duszniki.eu Ryszard Pacholak pok. nr 3 101 RGP /Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego Kierownik Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego gospodarka nieruchomościami nieruchomosci@duszniki.eu Rozalia Skrzypczak pok. nr 4a 120 RGP / planowanie przestrzenne, wydawanie warunków zabudowy budownictwo@duszniki.eu Łukasz Rzepa pok. nr 4 102 RGP / planowanie przestrzenne srodowisko@duszniki.eu Marta Kusz pok. nr 4 103 RGP / nadawanie numerów porządkowych nieruchomości i nazw ulic, opłaty adiacenckie, wynajem świetlic wiejskich mienie@duszniki.eu Marta Gądek pok. nr 4 103 ROŚ / Referat Ochrony Środowiska Kierownik Referatu Ochrony Środowiska ochrona środowiska, rolnictwo, wycinka drzew, decyzje środowiskowe, zgłaszanie padłych i bezdomnych zwierząt ochrona@duszniki.eu Dominika Grząślewicz-Gabler pok. nr 5a  122 ROŚ / gospodarka odpadami, program "Czyste Powietrze" odpady@duszniki.eu Paulina Górna pok. nr 5a 122 ROO / Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC), archiwista zakładowy, działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu usc@duszniki.eu Aleksandra Kubiak pok. nr 5 104 ROO / Zastępca Kierownika USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestr wyborców, Karta Dużej Rodziny oraz Wielkopolska Karta Rodziny, Gminna Ewidencja Zabytków ewidencja@duszniki.eu Jacek Lichocki pok. nr 5 105 ROO / obsługa interesantów, opłata skarbowa, przyjmowanie korespondencji (wnioski i pisma) boi@duszniki.eu Sandra Juśkiewicz hol główny 123 PÓŁPIĘTRO       SKARBNIK GMINY - Kierownik Referatu Finansowego (RF), główna księgowość skarbnik@duszniki.eu finanse@duszniki.eu Justyna Kaczmarczyk pok. nr 6 106 RF / wymiar podatków (nieruchomości, rolny, leśny), zwrot podatku akcyzowego (od paliwa na cele rolnicze) podatki@duszniki.eu Daria Kamyszek pok. nr 7 107 RF / wymiar podatków lokalnych podatki.ug@duszniki.eu Agnieszka Napierała-Jackowska pok. nr 7 107 RF / księgowość podatkowa, podatek od środków transportowych, zwrot podatku akcyzowego (od paliwa na cele rolnicze) ksiegowosc.ug@duszniki.eu Agnieszka Czajka pok. nr 7 107 RF / kadry i płace urzędu kadry@duszniki.eu Magdalena Targosz pok. nr 8 108 RF /  księgowość budżetowa, opłaty za odpady i opłaty lokalne ksiegowosc.u@duszniki.eu Magdalena Fabiańska pok. nr 8 108 RF /  Zastępca Skarbnika / księgowość budżetowa ksiegowosc@duszniki.eu Mirosława Zgoda pok. nr 9 109 RF /  księgowość budżetowa odpady.ksiegowosc@duszniki.eu Lidia Świtała pok. nr 9 109 RF /  księgowość budżetowa, rozliczanie organizacji pozarządowych renata.martyniec@duszniki.eu Renata Martyniec pok. nr 9 109 PIĘTRO     ZB / samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, wojskowość, ochotnicze straże pożarne osp@duszniki.eu ON / Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych   Przemysław Chojan pok. nr 10  110 ROO / ochrona danych osobowych, strona www.duszniki.eu, stypendia dla uzdolnionych uczniów i sportowców, dostęp do informacji publicznej, koordynator ds. dostępności Inspektor Ochrony Danych admin@duszniki.eu Informator Gminy Duszniki - redaktor naczelna informator@duszniki.eu Emilia Gogołkiewicz-Kołecka pok. nr 10 110 ROO / obsługa biura Rady Gminy Duszniki, współpraca z sołtysami oraz Młodzieżową Radą Gminy Duszniki, działania z zakresu profilaktyki zdrowia rada@duszniki.eu Monika Młynarek pok. nr 11 111 ROO/ informatyk informatyk@duszniki.eu Marcin Stachowiak pok. nr 11 111 RRG / Referat Rozwoju Gospodarczego Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego zamówienia publiczne zamowienia@duszniki.eu Katarzyna Prędka pok. nr 12 112 RRG / inwestycje i remonty inwestycje@duszniki.eu Radosław Wawrzyniak pok. nr 12 112   RRG / drogi gminne, w tym koordynacja zimowego utrzymania dróg i awarie oświetlenia drogi@duszniki.eu Małgorzata Glabisz pok. nr 13 113 RRG / sport i rekreacja, utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy sport@duszniki.eu Karol Gładczak pok. nr 13 113 ROO / obsługa sekretariatu Wójta oraz służbowego konta urzad@duszniki.eu, wysyłka korespondencji, promocja gminy sekretariat@duszniki.eu Monika Jeziorecka-Borucka pok. nr 14  114 WÓJT GMINY DUSZNIKI wojt@duszniki.eu Radosław Łanoszka pok. nr 15  114  

Czytaj więcej...

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Duszniki: zarządzenie nr 2/2024 Wójta Gminy Duszniki z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Duszniki: https://bip.ug.duszniki.eu/attachments/688/download zarządzenie nr 49/2024 Wójta Gminy Duszniki z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Duszniki: https://bip.ug.duszniki.eu/attachments/883/download   

Czytaj więcej...

Informacja o przyjmowaniu skarg i wniosków

W sprawach skarg i wniosków przyjmują: Wójt Gminy - w każdy poniedziałek od 13.00 do 17.15 po wcześniejszym ustaleniu terminu, Zastępca Wójta, Sekretarz - codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy, Kierownicy Referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach - codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy. Skargi i wnioski mogą być wnoszone do Wójta Gminy Duszniki: pisemnie na adres: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki, w formie elektronicznej na adres: urzad@duszniki.eu; za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: 13m8d5icki/skrytkaESP; ustnie do protokołu.

Czytaj więcej...

Zamówienia publiczne

Wszelkie informacje dotyczące zamówień publicznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Czytaj więcej...

Dofinansowania WRPO 2014-2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020   E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki Gmina Duszniki realizuje projekt pn.„E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki”  w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Umowa o dofinansowanie  z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 została zawarta 21.02.2022 roku. Celem zadania jest rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz wspomagających funkcjonowanie Urzędu Gminy Duszniki poprzez zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych i ich integrację oraz służących poprawie efektywności zarządzania i upowszechniania komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych. Całkowita wartość projektu  730 987,77 zł Całkowite wydatki kwalifikowalne 716 229,00 zł Dofinansowanie 608 794,65 zł

Czytaj więcej...

Dofinansowania PROW 2014-2020

 

Czytaj więcej...

Nieruchomości gminne

Czytaj więcej...

NGO i pożytek publiczny

Wszelkie informacje dotyczące współpracy Gminy Duszniki z organizacjami pozarządowymi pożytku publicznego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Duszniki w zakładce POŻYTEK PUBLICZNY. Informacja z 18 kwietnia 2024 r. Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym: https://bip.ug.duszniki.eu/artykul/oferta-z-dnia-18-04-2024-r   Informacja z dnia 18.04.2024r. Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym: https://bip.ug.duszniki.eu/artykul/oferta-z-dnia-18-04-2024-r   Informacja z 30 stycznia 2024 r. Zaproszenie do prac w komisji konkursowej na 2024 r.: https://bip.ug.duszniki.eu/artykuly/ogloszenie-konkursu-ofert   Informacja z 16 stycznia 2024 r. KONKURSY OFERT NA 2024 r.: https://bip.ug.duszniki.eu/artykul/konkurs-ofert-na-2024   Informacja z 16 stycznia 2024 r. Informacja o złożonej ofercie "Złoty Kłos" z 16.01.2024 r.: https://bip.ug.duszniki.eu/artykul/oferta-zloty-klos-z-dnia-16-01-2024-r   Informacja z 23 października 2023 r. Informacja o złożonej ofercie w trybie bezkonkursowym: https://bip.ug.duszniki.eu/artykul/oferta-z-dnia-19-10-2023-r   Informacja z 25 września 2023 r. Konsultacje "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na 2024 rok" - 25 września - 9 października 2023 r. Infformacja na stronie BIP: https://bip.ug.duszniki.eu/artykuly/konsultacje-programu-wspolpracy-z-ngo-na-2024-rok              

Czytaj więcej...

Urząd Gminy
najczęściej czytane

Kontakt


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów


Informator Gminy Duszniki


Mapy