Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Urząd Gminy

Zapewnienie dostępności Urzędu

Czytaj więcej...

Kontakt i podstawowe informacje

Urząd Gminy Dusznikiul. Sportowa 1, 64 - 550 Dusznikitel. (+48 61) 29 19 075, 29 19 400fax (+48 61) 29 19 131e-mail: urzad@duszniki.euDane do wystawiania faktur: GMINA DUSZNIKIul. Sportowa 1, 64-550 DusznikiNIP: 787-19-95-455Regon: 631258365Nr konta w Banku Spółdzielczym Duszniki13 9072 0002 0000 0127 2000 0005 Godziny otwarcia Urzędu Gminy Duszniki:Poniedziałek: 8.00 - 17.00Wtorek: 8.00 - 15.00Środa - Piątek 7.00 - 15.00Pytania dotyczące funkcjonowania urzędu i spraw w nim prowadzonych, w tym zapytania składane przez prasę, radio i telewizję, należy kierować do Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich: e-mail: urzad@duszniki.eu, tel. 61 29 19 075, wew. 110Oficjalna strona internetowa Gminy Duszniki - portal informacyjny www.duszniki.eu jest wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3235.Portal funkcjonuje wyłącznie w formie elektronicznej pod adresami internetowymi: www.duszniki.eu i www.duszniki-wlkp.pl   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - KLAUZULA OGÓLNA W związku  z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe, a w związku z tym, osobom, których dane dotyczą, przysługują określone prawa. Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych. I.          Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Duszniki Roman Boguś, wykonujący swoje zadania za pomocą Urzędu Gminy Duszniki, z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Dusznikach, 64-550 Duszniki. Dane kontaktowe: tel. 61 29 19 075, urzad@duszniki.eu. II.         Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Emilię Gogołkiewicz-Kołecką, z którą można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: telefonicznie pod nr 61 29 19 075 wew. 110, za pomocą poczty elektronicznej na adres admin@duszniki.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. III.        Cele i podstawy przetwarzania Przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C  RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z odpowiednim przepisem prawa. W pewnych przypadkach przetwarzanie może się również opierać o podstawę art. 6 ust. 1 lit. E RODO, tj. w celu  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. IV.       Odbiorcy danych W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, w zależności od przepisów prawa lub charakteru zadania publicznego. V.         Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Co do zasady, nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski, UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego. VI.       Okres przechowywania danych Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. III, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.). VII.      Przysługujące prawa: W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: a)    prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii b)    prawo do sprostowania (poprawiania) danych c)    prawo do usunięcia danych, o ile nie występują przesłanki wyłączające zastosowanie tego prawa d)    ograniczenia przetwarzania danych e)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: f)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pisemnie pod adres: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki lub elektronicznie na adres e-mail: admin@duszniki.eu Ważne! Informujemy, że przed realizacją żądania będziemy musieli zidentyfikować wnoszącego żądanie. VIII.     Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu – wypełnienia obowiązku prawnego lub wykonania zadania  publicznego, zgodnie z treścią wniosku/podania/pisma. IX.        Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie  Informujemy, że co do zasady nie stosujemy podczas przetwarzania danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 25/05/2018

Czytaj więcej...

Pracownicy urzędu - dane kontaktowe

URZĄD GMINY DUSZNIKI 61 29 19 075 61 29 19 400   Centrala telefoniczna urzędu oferuje możliwość połączenia bezpośrednio z pracownikiem po wybraniu odpowiedniego numeru wewnętrznego. W tym celu, w trakcie zapowiedzi centrali telefonicznej, należy wybrać trzycyfrowy numer z poniższego wykazu. Połączenie takie jest możliwe w aparatach telefonicznych z tonowym wybieraniem numerów. Jeśli numer nie zostanie wybrany, centrala przekieruje połączenie do sekretariatu urzędu.   Referat/funkcja zakres prowadzonych spraw adres e-mail  Pracownik Numer pokoju Numer wewnętrzny PARTER      SEKRETARZ GMINY organizacje pozarządowe, GKRPA, BIP sekretarz@duszniki.eu Danuta Dolemba-Parzybut pok. nr 2 100 ZASTĘPCA WÓJTA wicewojt@duszniki.eu Tadeusz Zimny pok. nr 3 101 RGP /Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego Kierownik Referatu Geodezji i Planowania Przestrzennego gospodarka nieruchomościami nieruchomosci@duszniki.eu Rozalia Skrzypczak pok. nr 4a 120 RGP / planowanie przestrzenne, wydawanie warunków zabudowy budownictwo@duszniki.eu Łukasz Rzepa pok. nr 4a 102 RGP / planowanie przestrzenne srodowisko@duszniki.eu Anna Kryś pok. nr 4a 103 RGP / nadawanie numerów porządkowych nieruchomości i nazw ulic, opłaty adiacenckie, wynajem świetlic wiejskich mienie@duszniki.eu Marta Gądek pok. nr 4a  103 ROŚ / Referat Ochrony Środowiska Kierownik Referatu Ochrony Środowiska ochrona środowiska, rolnictwo, wycinka drzew, decyzje środowiskowe, zgłaszanie padłych i bezdomnych zwierząt ochrona@duszniki.eu Dominika Grząślewicz-Gabler pok. nr 5a  122 ROŚ / gospodarka odpadami, program "Czyste Powietrze" odpady@duszniki.eu Paulina Górna pok. nr 5a 122 ROO / Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC), archiwista zakładowy, działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu usc@duszniki.eu Aleksandra Kubiak pok. nr 5 104 ROO / Zastępca Kierownika USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestr wyborców, Karta Dużej Rodziny oraz Wielkopolska Karta Rodziny, Gminna Ewidencja Zabytków ewidencja@duszniki.eu Jacek Lichocki pok. nr 5 105 ROO / obsługa interesantów, opłata skarbowa, przyjmowanie korespondencji (wnioski i pisma) boi@duszniki.eu Sandra Juśkiewicz hol główny 123 PÓŁPIĘTRO       SKARBNIK GMINY - Kierownik Referatu Finansowego (RF), główna księgowość skarbnik@duszniki.eu finanse@duszniki.eu Justyna Kaczmarczyk pok. nr 6 106 RF / wymiar podatków (nieruchomości, rolny, leśny), zwrot podatku akcyzowego (od paliwa na cele rolnicze) podatki@duszniki.eu Daria Kamyszek pok. nr 7 107 RF / księgowość podatkowa, podatek od środków transportowych, zwrot podatku akcyzowego (od paliwa na cele rolnicze) ksiegowosc.ug@duszniki.eu Agnieszka Czajka pok. nr 7 107 RF / kadry i płace urzędu kadry@duszniki.eu Magdalena Targosz pok. nr 8 108 RF /  księgowość budżetowa, opłaty za odpady i opłaty lokalne ksiegowosc.u@duszniki.eu Magdalena Fabiańska pok. nr 8 108 RF /  Zastępca Skarbnika / księgowość budżetowa ksiegowosc@duszniki.eu Mirosława Zgoda pok. nr 9 109 RF /  księgowość budżetowa odpady.ksiegowosc@duszniki.eu Lidia Świtała pok. nr 9 109 RF /  księgowość budżetowa, rozliczanie organizacji pozarządowych renata.martyniec@duszniki.eu Renata Martyniec pok. nr 9 109 PIĘTRO     ZB / samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, wojskowość, ochotnicze straże pożarne osp@duszniki.eu ON / Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych   Przemysław Chojan pok. nr 10  110 ROO / ochrona danych osobowych, strona www.duszniki.eu, stypendia dla uzdolnionych uczniów i sportowców, dostęp do informacji publicznej, koordynator ds. dostępności Inspektor Ochrony Danych admin@duszniki.eu Informator Gminy Duszniki - redaktor naczelna informator@duszniki.eu Emilia Gogołkiewicz-Kołecka pok. nr 10 110 ROO / obsługa biura Rady Gminy Duszniki, współpraca z sołtysami oraz Młodzieżową Radą Gminy Duszniki, działania z zakresu profilaktyki zdrowia rada@duszniki.eu Monika Młynarek pok. nr 11 111 ROO/ informatyk informatyk@duszniki.eu Marcin Stachowiak pok. nr 11 111 RRG / Referat Rozwoju Gospodarczego Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego zamówienia publiczne zamowienia@duszniki.eu Katarzyna Prędka pok. nr 12 112 RRG / Referat Rozwoju Gospodarczego Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych - przygotowanie, koordynacja realizacji i rozliczanie projektów fundusze@duszniki.eu Katarzyna Suchocka pok. nr 12 112   RRG / inwestycje, drogi gminne, w tym koordynacja zimowego utrzymania dróg i awarie oświetlenia inwestycje@duszniki.eu drogi@duszniki.eu Radosław Wawrzyniak pok. nr 13 113 RRG / sport i rekreacja, utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy sport@duszniki.eu Piotr Przewoźny pok. nr 13 113 ROO / obsługa sekretariatu Wójta oraz służbowego konta urzad@duszniki.eu, wysyłka korespondencji, promocja gminy sekretariat@duszniki.eu Monika Jeziorecka-Borucka pok. nr 14  114 WÓJT GMINY DUSZNIKI wojt@duszniki.eu Roman Boguś pok. nr 15  114                                                                               Krystyna Sawińska pok. nr 7

Czytaj więcej...

Ważne informacje

Czytaj więcej...

RODO - ochrona danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI - informacja o przetwarzaniu danych osobowych W związku  z przepisami RODO* informujemy, że przetwarzamy dane osobowe. Osobom, których dane dotyczą, przysługują określone prawa. Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych. I.          Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Gmina Duszniki reprezentowana przez Wójta Gminy Duszniki Romana Bogusia, który wykonuje swoje zadania za pomocą Urzędu Gminy Duszniki, z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Dusznikach, 64-550 Duszniki. Dane kontaktowe: tel. 61 29 19 075, urzad@duszniki.eu. II.         Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Emilię Gogołkiewicz-Kołecką, z którą można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: telefonicznie pod nr 61 29 19 075 wew. 110, za pomocą poczty elektronicznej na adres admin@duszniki.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. III.        Cele i podstawy przetwarzania Przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C  RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z odpowiednim przepisem prawa. W pewnych przypadkach przetwarzanie może się również opierać o podstawę: art. 6 ust. 1 lit. B RODO, tj. w celu  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit. E RODO, tj. w celu  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. IV.       Odbiorcy danych W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, w zależności od przepisów prawa lub charakteru zadania publicznego. W szczególności odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych, bądź świadczą na jego rzecz usługi (w tym usługi prawnicze, audytowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, kurier, operator pocztowy). V.         Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Co do zasady, nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski, UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego. VI.       Okres przechowywania danych Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. III, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. VII.      Przysługujące prawa: W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: a)    prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii b)    prawo do sprostowania (poprawiania) danych c)    prawo do usunięcia danych, o ile nie występują przesłanki wyłączające zastosowanie tego prawa d)    ograniczenia przetwarzania danych e)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych f)    w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - prawo do wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem f)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pisemnie pod adres: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki lub elektronicznie na adres e-mail: admin@duszniki.eu Ważne! Informujemy, że przed realizacją żądania będziemy musieli zidentyfikować wnoszącego żądanie. VIII.     Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu – wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania publicznego, realizacji umowy, zgodnie z treścią wniosku/podania/pisma. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody. IX.        Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie  Informujemy, że nie stosujemy podczas przetwarzania danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. X.         Źródła pozyskiwania danych Dane pozyskujemy głównie od osoby, której dotyczą. W niektórych sytuacjach możemy pozyskiwać dane z innych źródeł, niż bezpośrednio od osoby, której dotyczą. W takim przypadku źródłem danych mogą być inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas poinformujemy o źródle pozyskania danych, chyba że przepis szczególny zwalnia nas z tego obowiązku. *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1))  25/05/2018 (ostatnia aktualizacja: 04/08/2022)

Czytaj więcej...

Urząd Gminy
najczęściej czytane

Kontakt


Pracownicy urzędu - dane kontaktowe


Kontakt i podstawowe informacje


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów