Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Aktualności

Wizyta samorządówców z Dusznik w Fassberg
2023-08-23
Wizyta samorządówców z Dusznik w Fassberg
Na początku czerwca delegacja z partnerskiej gminy Fassberg z Niemiec odwiedziła Gminę Duszniki. Członkowie Schuetzengilde Fassberg oraz burmistrz Kerstin Speder przybyli na zaproszenie Wójta Romana Bogusia oraz Braci Kurkowych z Grzebieniska, którzy zorganizowali swoje tradycyjne święto strzeleckie. Podczas wizyty włodarze gmin prowadzili wiele rozmów, podczas których Kerstin Speder zaprosiła przedstawicieli Gminy Duszniki do złożenia wizyty w Fassbergu. Od 11 do 13 sierpnia br. pięcioosobowa delegacja samorządowców - wójt Roman Boguś, przewodniczący Rady Marek Liszkowski, radna Małgorzata Wrochna, skarbnik Justyna Kaczmarczyk oraz urzędnik i prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej Jacek Lichocki wraz z Bractwem Kurkowym z Grzebieniska wzięli udział w festiwalu folklorystycznym i strzeleckim w Fassberg. Samorządowcy z Dusznik i bracia kurkowi odwiedzili urząd w Fassbergu, gdzie przekazali burmistrz Kerstin Speder replikę porozumienia o partnerstwie obu gmin z 1997 r. Następnie wspólnie zwiedzili lokalne muzeum transportu lotniczego oraz wzięli udział w uroczystościach festiwalowych i w zawodach strzeleckich.
Czytaj więcej
Program Priorytetowy Moja Woda
2023-08-07
Program Priorytetowy Moja Woda
Szanowni Państwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o uruchomieniu naboru wniosków w Programie Priorytetowym Moja Woda. Wnioskodawcy: Osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda”. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.  Terminy składania wniosków: Wnioski należy składać w terminie od 03.08.2023 r. do 30.06.2024 r. lub do wyczerpania budżetu Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się pod adresem:  https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/program-priorytetowy-moja-woda/ Składanie i wypełnianie wniosków również pod nr telefonu:  532 741 443 Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 11.00- 15.00.
Czytaj więcej
Badanie budżetowe czasu ludności (BCL)
2023-08-07
Badanie budżetowe czasu ludności (BCL)
Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w sierpniu na terenie naszej gminy realizowane jest badanie ankietowe.   Badanie Budżetu czasu ludności dostarcza informacji o strukturze dobowego budżetu czasu społeczeństwa, jak również jego zróżnicowaniu w zależności od cech demograficzno-społecznych, ekonomicznych i terytorialnych respondentów. W związku z tym, że badanie prowadzone jest co 10 lat możliwa jest obserwacja zmian w stylu życia społeczeństwa, związanych z zachodzącymi przemianami społeczno-gospodarczymi (np. wykorzystania nowoczesnych technologii - komputera lub smartfona - w codziennym życiu). Jest to źródło podstawowych mierników poziomu i jakości życia ludności, informacji pomocnych przy podejmowaniu działań w zakresie polityki społecznej i rynku pracy.   Metoda realizacji badania: Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną na terenie całego kraju wśród gospodarstw domowych mieszkających w wylosowanych mieszkaniach w Polsce i obejmuje: wywiad bezpośredni lub telefoniczny przeprowadzany przez ankietera statystycznego; dzienniczki czasu wypełniane samodzielnie przez członków gospodarstwa domowego w wieku 10 lat lub starszych przy użyciu specjalnie zaprojektowanej aplikacji internetowej lub w formie papierowej. Aplikacja jest dostępna na komputery osobiste (stacjonarne lub laptopy) oraz na urządzenia mobilne (smartfony lub tablety).   Zakres zbieranych informacji: czynności wykonywane przez członków gospodarstw domowych; subiektywna ocena wykorzystania czasu; nieodpłatna pomoc otrzymywana od innych gospodarstw domowych; wolontariat oraz nieodpłatna pomoc świadczona innym gospodarstwom domowym; opieka nad dziećmi; charakterystyka gospodarstw domowych i członków gospodarstw domowych; praca główna i dodatkowa członków gospodarstw domowych; dochody gospodarstw domowych; samoocena sytuacji zdrowotnej członków gospodarstw domowych.       Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera? w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu pod numerami: 61 27 98 302 lub 61 27 98 356, dzwonią na infolinię statystyczną 22 279 99 99 kanał 7 (w dni robocze w godz. 8-15), na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera   Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym? Obecnie, gdy brakuje nam czasu wolnego, a w wielu sytuacjach musimy działać w pośpiechu, warto bliżej przyjrzeć się swojemu budżetowi czasu i jego organizacji. Uczestnictwo w badaniu, oprócz tego, że pozwoli na dostarczenie do analiz unikalnych informacji o gospodarowaniu czasem przez Polaków, umożliwi respondentom uczestniczącym w badaniu: spojrzenie na własny sposób zarządzania czasem w dni powszednie i wolne; dokonanie oceny poziomu zadowolenia z wykonywanych czynności; określenie poczucia przeciążenia w codziennych obowiązkach, życia pod presją czasu; dokonanie próby oszacowania wpływu rodzaju wykonywanych zajęć na własne zdrowie lub odwrotnie, wpływu ograniczeń zdrowotnych na podejmowane czynności; dostrzeżenie wagi pomocy udzielanej innym osobom lub otrzymywanej od innych; refleksję nad możliwością zmiany sposobów spędzania czasu w pewnych dziedzinach życia.   Zapraszamy na nowy portal dedykowany badaniom ankietowym https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/
Czytaj więcej
SUSZA ROLNICZA 2023 - komunikat
2023-07-27
SUSZA ROLNICZA 2023 - komunikat
Ogólne zasady szacowania w gospodarstwie rolnym szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187 z późn.zm.), producent rolny zgłasza wystąpienie szkód w uprawach rolnych spowodowane suszą w terminie umożliwiającym ich oszacowanie przez komisję, jednak nie później niż do 15 września roku wystąpienia szkody. Złożenie wniosku o oszacowanie przez Komisję powołaną przez Wojewodę strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę nie zastępuje złożenia przez producenta rolnego wniosku za pośrednictwem publicznej aplikacji. Podstawą szacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym nadal będzie złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign. Brak złożenia wniosku tą drogą uniemożliwi oszacowanie szkód. Wniosek o szacowanie szkód, producent rolny składa za pomocą publicznej aplikacji po złożeniu wniosku o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza, do dnia 15 października roku wystąpienia suszy. Komisja dokonuje oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w terminie nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę szkód spowodowanych przez suszę jest zgłoszenie o oszacowanie szkód zawierające podpisaną przez producenta rolnego zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód. Podanie przez producenta rolnego w zgłoszeniu nieprawidłowych informacji dotyczących danych osobowych, danych gospodarstwa lub danych w uprawach rolnych i ujęcie takich danych w raporcie będzie wiązać się z wydłużeniem terminu otrzymania przez producenta rolnego protokołu oszacowania strat lub kalkulacji. Wzór wniosku o oszacowanie szkód w 2023 r.: WNIOSEK
Czytaj więcej
Powstała Wielkopolska Baza Dróg Rowerowych
2023-07-26
Powstała Wielkopolska Baza Dróg Rowerowych
Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu zakończyło prace dotyczące tworzenia Wielkopolskiej Bazy Dróg Rowerowych (WBDR). W procesie aktualizacji pozyskano dane z wszystkich jednostek samorządu powiatowego i gminnego, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie zgromadzono i przetworzono dane o ponad 2 tysiącach odcinków dróg rowerowych. Wszystkie dane zostały wprowadzone do WBDR i opublikowane w aplikacji mapowej na stronie internetowej Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu wraz z informacją o stanie infrastruktury dróg rowerowych w regionie. Wszystkich zainteresowanych mapą dróg rowerowych zachęcamy do wejścia na stronę, na której znajdują się szczegółowe informacje o Wielkopolskiej Bazie Dróg Rowerowych: https://wbpp.poznan.pl/210/111/wielkopolska-baza-drog-rowerowych-badanie-infrastruktury-drog-rowerowych-edycja-2023.html Aplikacja mapowa WBDR znajduje się pod adresem: https://wbpp-poznan.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ee1482afe4af4ee6a434c68906af13a6    
Czytaj więcej
Ważny komunikat dla wnioskodawców w programie Czyste Powietrze
2023-07-24
Ważny komunikat dla wnioskodawców w programie Czyste Powietrze
Do Urzędu Gminy Duszniki docierają informacje o firmach, które odwiedzają mieszkańców gminy i proponują im wykonanie prac (wymianę źródła ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej, termomodernizację budynku) z dofinansowaniem z Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze”. Apelujmy do Państwa o rozważne podejmowanie decyzji o podjęciu współpracy z firmą. Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w Programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz GMINY, a także wybrane banki. Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku. Szczegółowych informacji nt. dofinansowania z Programu Czyste Powietrze można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Urzędzie Gminy Duszniki oraz na stronie internetowej  http://www.czystepowietrze.gov.pl/
Czytaj więcej
Archiwum