Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Aktualności

Ważny komunikat - uwaga na oferty kierowane do mieszkańców
2024-02-07
Ważny komunikat - uwaga na oferty kierowane do mieszkańców
Do Urzędu Gminy Duszniki docierają informacje o firmach, które odwiedzają mieszkańców gminy i proponują im wykonanie różnych usług, w tym audytów energetycznych i pomocy w uzyskaniu dotacji na wymianę źródeł ogrzewania. Apelujmy do Państwa o rozważne podejmowanie decyzji o podjęciu współpracy z firmą. Urząd Gminy Duszniki nie współpracuje z prywatnymi firmami świadczącymi tego rodzaju usługi, dlatego powoływanie się przez firmy na współpracę z gminą nie powinno mieć miejsca. Prosimy o zachowanie ostrożności. Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi, sprawdzonymi i znanymi na lokalnym rynku.
Czytaj więcej
Zmiana siedzib komisji wyborczych w Dusznikach, Grzebienisku i Sędzinku
2024-02-05
Zmiana siedzib komisji wyborczych w Dusznikach, Grzebienisku i Sędzinku
31 stycznia br. Komisarz Wyborczy II w Poznaniu, na wniosek Wójta Gminy Duszniki, zmienił siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Duszniki. Teren gminy jest podzielony na 5 obwodów głosowania. Każdy mieszkaniec jest przyporządkowany do konkretnego obwodu ze względu na miejsce zamieszkania. Do tej pory, mieszkańcy Niewierza, Chełminka i części Dusznik głosowali w przedszkolu w Dusznikach, mieszkańcy Grzebieniska i okolicznych wsi – w szkole w Grzebienisku, a mieszkańcy Sędzin i sąsiednich miejscowości – w szkole w Sędzinku. Pomysł zmiany lokali wyborczych zlokalizowanych w tych trzech placówkach oświatowych wynika z konieczności zapewnienia prawidłowej pracy szkół i przedszkola. Doświadczenia ostatnich wyborów pokazują, że z uwagi na większą liczbę wyborców oraz liczne procedury i wymagania narzucone komisjom wyborczym, proces liczenia głosów i ustalania wyników wyborów znacznie się wydłużył. Niejednokrotnie komisje kończą swoje prace w godzinach przedpołudniowych następnego dnia po głosowaniu. Zmiana siedzib komisji jest również korzystna dla samych wyborców, którym gmina stara się zapewnić jak najlepsze warunki do głosowania. W związku z tym, od tegorocznych wyborów samorządowych siedziby obwodowych komisji wyborczych będą zlokalizowane w: szkole podstawowej w Dusznikach – OKW nr 1 – bez zmian sali widowiskowej CAK w Dusznikach – OKW nr 2 – ZMIANA! (dawniej w przedszkolu) świetlicy wiejskiej w Podrzewiu – OKW nr 3 – bez zmian świetlicy wiejskiej w Grzebienisku – OKW nr 4 – ZMIANA! (dawniej w szkole) świetlicy wiejskiej w Sędzinku – OKW nr 5 – ZMIANA! (dawniej w szkole).   Szczegółowy podział gminy na stałe obwody głosowania znajduje się w poniższej tabeli, a treść postanowienia Komisarza Wyborczego znajduje się na stronie BIP gminy: https://bip.ug.duszniki.eu/artykul/postanowienie-komisarza-wyborczego-dotyczace-lokali-wyborczych Podział Gminy Duszniki na stałe obwody głosowania Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 1 Zakrzewko, Duszniki - ulice: Bukowska, Jana Pawła II, Kościelna, Świętego Floriana, Wąska, Wierzbowa, Broniewskiego, Jaśminowa, Kolejowa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Nagietkowa, Nowotomyska, Parkowa, Piaskowa, Polna, Różana, Słoneczna, Storczykowa, Wiosenna, Zachodnia, Złote Łany. Szkoła Podstawowa, ul. Broniewskiego 3, 64-550 Duszniki 2 Niewierz, Chełminko, Duszniki - ulice: Akacjowa, Brzozowa, Cicha, Grabowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Klonowa, Kłosowa, Młynkowska, Nowa, Osiedle Wyzwolenia, Piękna, Podgórna, Powstańców Wlkp. , Rumiankowa, Stawna, Szamotulska, Chełmińska, Graniczna, Jakubowska, Niewierska, Ogrodowa, Orzechowa, Podrzewska, Radosna, Sportowa, Zielona. Centrum Animacji Kultury, ul. Jana Pawła II 10, 64-550 Duszniki 3 Podrzewie, Sękowo, Wilczyna, Młynkowo Świetlica Wiejska, ul. Stawna 3, 64-541 Podrzewie 4 Brzoza, Grodziszczko, Wierzeja, Ceradz Dolny, Grzebienisko, Mieściska, Sarbia, Kunowo Świetlica Wiejska, ul. Szkolna 8, 64-553 Grzebienisko 5 Sędziny, Sędzinko, Wilkowo, Zalesie Świetlica Wiejska, Sędzinko ul. Szkolna 3 A, 64-552 Sędziny  
Czytaj więcej
Wybory uzupełniające Ławników Sądowych na kadencję 2024 – 2027
2024-02-02
Wybory uzupełniające Ławników Sądowych na kadencję 2024 – 2027
Z uwagi na konieczność uzupełnienia stanu ławników orzekających w  Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zachodzi potrzeba przeprowadzenia naboru uzupełniającego (art. 168 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych). Przy uzupełniających wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - usp (Dz. U. 2023.217). Najpóźniej do 31 marca 2024 r. Rada Gminy Duszniki  dokona wyboru: ławnika do Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy). Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 217 z późn. zm.). Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są: prezesi właściwych sądów; stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych; co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 29 lutego 2024 r. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy po 29 lutym 2024 r. pozostaną bez dalszego biegu (czyli nie zostaną przez radę rozpatrzone), co rada  stwierdza w drodze uchwały. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Ławnikiem może być wybrany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 lat, jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku, nie przekroczył 70 lat, jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Ławnikami nie mogą być: osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, powiatu i województwa. UWAGA: Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia: informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby; Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego  ponosi Skarb Państwa. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona; zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych, Rada Gminy Duszniki  podejmie uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu. Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Duszniki pok. nr 11 oraz pod numerem  telefonu 61 29 19 075 wew. 111. Druki i formularze znajdują się na stronie BIP urzędu: https://bip.ug.duszniki.eu/artykuly/wybory-lawnikow      
Czytaj więcej
32. finał WOŚP w Dusznikach z kolejnym rekordem zbiórki
2024-02-02
32. finał WOŚP w Dusznikach z kolejnym rekordem zbiórki
W niedzielę 28 stycznia niemal w każdym zakątku kraju i w wielu miejscach na świecie odbywały się zbiórki i akcje wspierające 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab WOŚP w Dusznikach tradycyjnie zorganizował zbiórkę do puszek, którą zajęli się wolontariusze oraz imprezę dla mieszkańców z licytacją darów przekazanych na ten cel przez różne osoby i firmy. 2024 rok jest kolejnym, w którym pobito rekord zebranej kwoty. Do puszek i na licytacje mieszkańcy naszej gminy przeznaczyli w sumie 71 743,42 zł. W tym roku na aukcję trafiło wiele ciekawych przedmiotów, m.in. zestaw 32 banknotów jednodolarowych oprawionych w ramę, który został zlicytowany za kwotę 3200 zł, voucher na trening z Piotrem Liskiem wylicytowany za 600 zł, voucher na trening biegowy z Michałem Bartoszakiem, który zasilił konto orkiestry kwotą 400 zł oraz prawdziwa gratka dla kolekcjonerów banknotów – album wydany przez Narodowy Bank Polski, zawierający zbiór wszystkich 23 banknotów obiegowych o nominałach od 10 zł do 2 000 000 starych zł, którymi posługiwali się Polacy przed denominacją przeprowadzoną w 1995 roku. Publikacja została podarowana na aukcję przez Bank Spółdzielczy Duszniki, a na licytacji osiągnęła kwotę 2700 zł. Dużą popularnością cieszyły się gadżety przekazane przez fundację Jurka Owsiaka – zegar i limitowane koszulki 32. Finału WOŚP. Przedmioty te osiągały ceny od 400 do 800 zł. Jak co roku, imprezie głównej z licytacją, która odbyła się w sali widowiskowej CAK, towarzyszyły też inne wydarzenia przygotowane dla mieszkańców. Dla fanów gry w piłkę nożną urząd gminy przygotował turniej halowy w sali sportowej, a tych, którzy lubią się ruszać i aktywnie spędzać wolny czas, BPiCAK zaprosił na niedzielny spacer w stylu nordic walking. Każdy uczestnik mógł jednocześnie wesprzeć finansowo WOŚP datkiem do puszki.  Rekordowy wynik w zbiórce pieniędzy to przede wszystkim sukces dzielnie kwestujących wolontariuszy, opiekunów Puszek Stacjonarnych, licytujących i ofiarodawców, artystów występujących na WOŚP-owej scenie oraz wszystkich zaangażowanych w przygotowanie dusznickiego finału. Dziękujemy serdecznie!
Czytaj więcej
Punkty pomocy dla osób dotkniętych przemocą
2024-02-02
Punkty pomocy dla osób dotkniętych przemocą
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, wypełniając zapisy Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030, udostępnia aktualną bazę teleadresową podmiotów w powiecie szamotulskim, realizujących wszelkie działania adresowane do osób stosujących przemoc i osób pokrzywdzonych: BAZA
Czytaj więcej
e-Urząd Skarbowy - załatwiaj swoje sprawy on-line
2024-01-30
e-Urząd Skarbowy - załatwiaj swoje sprawy on-line
Krajowa Administracja Skarbowa rozszerzyła usługi dostępne drogą elektroniczną przez e-Urząd Skarbowy chcąc w ten sposób pokazać klientom, że w tej chwili wiele spraw są w stanie załatwić samodzielnie i automatycznie, a także zachęcić ich do korzystania z tej możliwości. Na prośbę Urzędu Skarbowego w Szamotułach publikujemy ulotkę promującą dostępne usługi przez e-Urząd Skarbowy: ULOTKA
Czytaj więcej
Archiwum