Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Strefa mieszkańca

Zgłoś usterkę / problem

Czytaj więcej...

Załatwianie spraw - pobierz wniosek

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych W związku  z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe. Osobom, których dane dotyczą, przysługują określone prawa. Szczegółowe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się TUTAJ.   STYPENDIA 1. Stypendium Wójta Gminy Duszniki (za wysoką średnią ocen i udział w konkursach i olimpiadach): WNIOSEK / REGULAMIN * *załącznik do uchwały Rady Gminy Duszniki nr XXXIX/280/17 z 27.06.2017 r. uwzględniający rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.430.2017.16 z 21.08.2017 r. (unieważnione zapisy zostały wykreślone)  2. Stypendium/nagroda/wyróżnienie dla sportowców: WNIOSEK O STYPENDIUM/NAGRODĘ WNIOSEK O WYRÓŻNIENIE REGULAMIN   DOWODY OSOBISTE I EWIDENCJA LUDNOŚCI 1. Wydanie lub wymiana dowodu osobistego: WNIOSEK / INFORMACJA 2. Zameldowanie na pobyt stały (1) lub czasowy (2): WNIOSEK(1) / WNIOSEK(2) / INFORMACJA        BUDOWNICTWO I PLANOWANIE PRZESTRZENNE 1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy: WNIOSEK  2. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy: WNIOSEK 3. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy: WNIOSEK 4. Wydanie decyzji celu publicznego: WNIOSEK 5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: WNIOSEK 6. Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: WNIOSEK 7. Opracowanie, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego: WNIOSEK 8. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: WNIOSEK 9. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: WNIOSEK   NIERUCHOMOŚCI 1. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości: WNIOSEK 2. Wydanie zaświadczenia o aktualnym numerze porzadkowym nieruchomości: WNIOSEK 3. Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości: WNIOSEK 4. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości: WNIOSEK 5. Zamiana nieruchomości gruntowej: WNIOSEK 6. Zbycie nieruchomości w drodze przetargu: WNIOSEK 7. Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej: WNIOSEK 8. Wydzierżawienie gruntu komunalnego: WNIOSEK 9. Przedłużenie dzierżawy gruntu komunalnego: WNIOSEK 10. Rezygnacja z dzierżawy gruntu komunalnego: WNIOSEK 11. Rozgraniczenie nieruchomości: WNIOSEK 12. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności: WNIOSEK 13. Udostępnienie nieruchomości gruntowych (poza pasem drogowym) w celu realizacji budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych na terenach przyległych (poza pasem drogowym): WNIOSEK    DROGI GMINNE 1. Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia obcego lub uzgodnienia i prowadzenie robót w pasie drogowym: WNIOSEK 2. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego: WNIOSEK 3. Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym: WNIOSEK 4. Wydanie zgody na lokalizację (przebudowy) zjazdu: WNIOSEK   ŚRODOWISKO 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (OSOBY FIZYCZNE): WNIOSEK 2. Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów (OSOBY PRAWNE): WNIOSEK 3. Przeprowadzenie oględzin drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty: WNIOSEK 4. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: WNIOSEK 5. Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: WNIOSEK 6. Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych: WNIOSEK, OŚWIADCZENIE   FINANSOWE 1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: WNIOSEK 2. Podatek od nieruchomości: DEKLARACJA 3. Podatek rolny: DEKLARACJA 4. Podatek leśny: DEKLARACJA 5. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego: FORMULARZ 6. Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego: FORMULARZ 7. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania: FORMULARZ 8. Podatek od środków transportowych: DEKLARACJA   URZĄD STANU CYWILNEGO Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w USC: KLAUZULA 1.Odpis aktu stanu cywilnego: WNIOSEK, INFORMACJA,  PEŁNOMOCNICTWO 2. Zaświadczenie o stanie cywilnym: WNIOSEK, INFORMACJA 3. Transkrypcja aktu: WNIOSEK, INFORMACJA, PEŁNOMOCNICTWO 4. Sprostowanie aktu: WNIOSEK, INFORMACJA, PEŁNOMOCNICTWO 5. Uzupełnienie aktu: WNIOSEK, INFORMACJA, PEŁNOMOCNICTWO 6. Odtworzenie aktu: INFORMACJA 7. Zgłoszenie urodzenia dziecka: INFORMACJA 8. Zawarcie małżeństwa cywilnego: INFORMACJA 9. Zaświadczenie do ślubu konkordatowego: WNIOSEK, INFORMACJA 10. Zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego za granicą: WNIOSEK, INFORMACJA 11. Powrót do nazwiska: WNIOSEK, INFORMACJA 12. Uznanie orzeczenia zagranicznego UE: WNIOSEK, INFORMACJA 13. Uznanie orzeczenia zagranicznego spoza UE: WNIOSEK, INFORMACJA 14. Zgłoszenie zgonu: INFORMACJA 15. Uznanie ojcostwa dziecka poczętego: WNIOSEK, INFORMACJA 16. Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego: WNIOSEK, INFORMACJA 17. Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu: WNIOSEK, INFORMACJA 18. Zmiana imienia dziecka: WNIOSEK, INFORMACJA 19. Zmiana imienia i nazwiska: WNIOSEK, INFORMACJA  

Czytaj więcej...

Informator Gminy Duszniki

Informator Gminy Duszniki jest biuletynem informacyjnym skierowanym do mieszkańców gminy, wydawanym przez Urząd Gminy Duszniki jako miesięcznik. Został wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3370. Tytuł ukazuje się w formie drukowanej oraz elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Duszniki.

Czytaj więcej...

Ważne informacje

Czytaj więcej...

Gmina Duszniki - folder informacyjny

Czytaj więcej...

Strefa mieszkańca
najczęściej czytane

Schemat organizacyjny


Kontakt


Pracownicy urzędu - dane kontaktowe


Kontakt i podstawowe informacje


Załatwianie spraw - pobierz wniosek