Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Urząd Gminy

Kontakt i podstawowe informacje

Urząd Gminy Dusznikiul. Sportowa 1, 64 - 550 Dusznikitel. (+48 61) 29 19 075, 29 19 400fax (+48 61) 29 19 131e-mail: urzad@duszniki.euDane do wystawiania faktur: GMINA DUSZNIKIul. Sportowa 1, 64-550 DusznikiNIP: 787-19-95-455Regon: 631258365Nr konta w Banku Spółdzielczym Duszniki13 9072 0002 0000 0127 2000 0005 Godziny otwarcia Urzędu Gminy Duszniki:Poniedziałek: 8.00 - 17.00Wtorek: 8.00 - 15.00Środa - Piątek 7.00 - 15.00Pytania dotyczące funkcjonowania urzędu i spraw w nim prowadzonych, w tym zapytania składane przez prasę, radio i telewizję, należy kierować do Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich: e-mail: urzad@duszniki.eu, tel. 61 29 19 075, wew. 110Oficjalna strona internetowa Gminy Duszniki - portal informacyjny www.duszniki.eu jest wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3235.Portal funkcjonuje wyłącznie w formie elektronicznej pod adresami internetowymi: www.duszniki.eu i www.duszniki-wlkp.pl   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - KLAUZULA OGÓLNA W związku  z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe, a w związku z tym, osobom, których dane dotyczą, przysługują określone prawa. Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych. I.          Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Duszniki Roman Boguś, wykonujący swoje zadania za pomocą Urzędu Gminy Duszniki, z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Dusznikach, 64-550 Duszniki. Dane kontaktowe: tel. 61 29 19 075, urzad@duszniki.eu. II.         Inspektor Ochrony Danych Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Emilię Gogołkiewicz-Kołecką, z którą można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: telefonicznie pod nr 61 29 19 075 wew. 110, za pomocą poczty elektronicznej na adres admin@duszniki.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. III.        Cele i podstawy przetwarzania Przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C  RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z odpowiednim przepisem prawa. W pewnych przypadkach przetwarzanie może się również opierać o podstawę art. 6 ust. 1 lit. E RODO, tj. w celu  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. IV.       Odbiorcy danych W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, w zależności od przepisów prawa lub charakteru zadania publicznego. V.         Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Co do zasady, nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski, UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego. VI.       Okres przechowywania danych Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. III, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.). VII.      Przysługujące prawa: W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa: a)    prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii b)    prawo do sprostowania (poprawiania) danych c)    prawo do usunięcia danych, o ile nie występują przesłanki wyłączające zastosowanie tego prawa d)    ograniczenia przetwarzania danych e)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: f)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pisemnie pod adres: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki lub elektronicznie na adres e-mail: admin@duszniki.eu Ważne! Informujemy, że przed realizacją żądania będziemy musieli zidentyfikować wnoszącego żądanie. VIII.     Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu – wypełnienia obowiązku prawnego lub wykonania zadania  publicznego, zgodnie z treścią wniosku/podania/pisma. IX.        Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie  Informujemy, że co do zasady nie stosujemy podczas przetwarzania danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 25/05/2018

Czytaj więcej...

Pracownicy urzędu - dane kontaktowe

URZĄD GMINY DUSZNIKI 61 29 19 075 61 29 19 400   Centrala telefoniczna urzędu oferuje możliwość połączenia bezpośrednio z pracownikiem po wybraniu odpowiedniego numeru wewnętrznego. W tym celu, w trakcie zapowiedzi centrali telefonicznej, należy wybrać trzycyfrowy numer z poniższego wykazu. Połączenie takie jest możliwe w aparatach telefonicznych z tonowym wybieraniem numerów. Jeśli numer nie zostanie wybrany, centrala przekieruje połączenie do sekretariatu urzędu.   Referat/funkcja zakres prowadzonych spraw adres e-mail  Pracownik Numer pokoju Numer wewnętrzny PARTER       SEKRETARZ GMINY organizacje pozarządowe, GKRPA sekretarz@duszniki.eu Danuta Dolemba-Parzybut pok. nr 2 100 Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego (RRG), zamówienia publiczne, świetlice wiejskie zamowienia@duszniki.eu ochrona@duszniki.eu Katarzyna Prędka pok. nr 3 101 RRG / inwestycje, drogi gminne, w tym koordynacja zimowego utrzymania dróg i awarie oświetlenie, fundusze zewnętrzne fundusze@duszniki.eu Paulina Górna pok. nr 4 103 SR / samodzielne stanowisko ds. sportu i rekreacji sport@duszniki.eu Piotr Przewoźny pok. nr 4 103 RRG / gospodarka odpadami, rolnictwo, wycinka drzew, decyzje środowiskowe, zgłaszanie padłych i bezdomnych zwierząt odpady@duszniki.eu Damian Baran pok. nr 4 102 RRG / planowanie przestrzenne budownictwo@duszniki.eu Łukasz Rzepa pok. nr 4a 121 RRG / zabytki, nadawanie nazw ulic i numerów porządkowych, opłaty adiacenckie srodowisko@duszniki.eu Marta Gądek pok. nr 4a 121 RRG / gospodarka nieruchomościami nieruchomosci@duszniki.eu Kazimiera Słotwińska pok. nr 4a  120 RRG / obsługa administracyjna referatu Sandra Lisek pok. nr 4 102 Rererat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (ROO) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC), archiwista zakładowy, działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu usc@duszniki.eu Aleksandra Kubiak pok. nr 5 104 ROO / Zastępca Kierownika USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestr wyborców, Karta Dużej Rodziny ewidencja@duszniki.eu Jacek Lichocki pok. nr 5 105 ROO / obsługa interesantów, opłata skarbowa, przyjmowanie korespondencji (wnioski i pisma) boi@duszniki.eu Sandra Juśkiewicz hol główny 123 PÓŁPIĘTRO       SKARBNIK GMINY - Kierownik Referatu Finansowego (RF), główna księgowość finanse@duszniki.eu Mirosława Szwedek pok. nr 6 106 RF / wymiar podatków (nieruchomości, rolny, leśny), zwrot podatku akcyzowego (od paliwa na cele rolnicze) podatki@duszniki.eu Daria Kamyszek pok. nr 7 107 RF / księgowość podatkowa, podatek od środków transportowych , zwrot podatku akcyzowego (od paliwa na cele rolnicze) ksiegowosc.ug@duszniki.eu Agnieszka Czajka pok. nr 7 107 RF / kadry i płace urzędu, rozliczanie organizacji pozarządowych kadry@duszniki.eu Magdalena Targosz pok. nr 8 108 RF /  księgowość budżetowa, opłaty za odpady i opłaty lokalne ksiegowosc.u@duszniki.eu Magdalena Fabiańska pok. nr 8 108 RF /  księgowość budżetowa ksiegowosc@duszniki.eu Mirosława Zgoda pok. nr 9 109 RF /  księgowość budżetowa odpady.ksiegowosc@duszniki.eu Lidia Świtała pok. nr 9 109         PIĘTRO     ZASTĘPCA WÓJTA wicewojt@duszniki.eu Tadeusz Zimny pok. nr 11 111 Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (ROO) ROO / promocja gminy, strona www.duszniki.eu, współpraca zagraniczna, stypendia dla uzdolnionych uczniów i sportowców, dostęp do informacji publicznej urzad@duszniki.eu Inspektor Ochrony Danych Osobowych admin@duszniki.eu Informator Gminy Duszniki - redaktor naczelna informator@duszniki.eu Emilia Gogołkiewicz-Kołecka pok. nr 10 110 ROO / obsługa Rady Gminy Duszniki, współpraca z sołtysami rada@duszniki.eu Monika Młynarek pok. nr 10 110 ROO / obsługa sekretariatu Wójta, wysyłka korespondencji sekretariat@duszniki.eu Monika Jeziorecka-Borucka pok. nr 14 114 WÓJT GMINY DUSZNIKI wojt@duszniki.eu Roman Boguś pok. nr 15 114 ZB / samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, wojskowość, ochotnicze straże pożarne osp@duszniki.eu Przemysław Chojan pok. nr 10 110        GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY     Kierownik Gminnego Zespołu Oświatowego (GZO) kier.gzo@duszniki.eu Maria Zaglaniczna pok. nr 13 113 GZO / sekretariat, sprawy organizacyjne, stypendia szkolne (socjalne) gzo2@op.pl Alina Głuszak-Winiecka pok. nr 13 113 GZO / główna księgowość GZO i placówek oświatowych gzo@duszniki.eu Anna Szymanowska pok. nr 12 112 GZO / kadry i płace GZO i placówek oświatowych gzokadry@duszniki.eu Kamila Szwedek pok. nr 12 112 GZO / księgowość i płace placówek oświatowych ksiegowosc.gzo@duszniki.eu Agnieszka Kaczmar pok. nr 12 112                                                                               Krystyna Sawińska pok. nr 7

Czytaj więcej...

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Duszniki - zarządzenie nr 58/19 Wójta Gminy Duszniki z dnia 24 maja 2019 r.

Czytaj więcej...

Ważne informacje

Czytaj więcej...

RODO - ochrona danych osobowych

Czytaj więcej...

Urząd Gminy
najczęściej czytane

Kontakt


Pracownicy urzędu - dane kontaktowe


Kontakt i podstawowe informacje


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów