Ochrona danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI - informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku  z przepisami RODO* informujemy, że przetwarzamy dane osobowe. Osobom, których dane dotyczą, przysługują określone prawa. Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.

I.          Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Gmina Duszniki reprezentowana przez Wójta Gminy Duszniki Romana Bogusia, który wykonuje swoje zadania za pomocą Urzędu Gminy Duszniki, z siedzibą przy ul. Sportowej 1 w Dusznikach, 64-550 Duszniki. Dane kontaktowe: tel. 61 29 19 075, urzad@duszniki.eu.

II.         Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Emilię Gogołkiewicz-Kołecką, z którą można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: telefonicznie pod nr 61 29 19 075 wew. 110, za pomocą poczty elektronicznej na adres admin@duszniki.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III.        Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C  RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z odpowiednim przepisem prawa.

W pewnych przypadkach przetwarzanie może się również opierać o podstawę:

IV.       Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, w zależności od przepisów prawa lub charakteru zadania publicznego. W szczególności odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych, bądź świadczą na jego rzecz usługi (w tym usługi prawnicze, audytowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, kurier, operator pocztowy).

V.         Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Co do zasady, nie przekazujemy danych osobowych poza teren Polski, UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI.       Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. III, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

VII.      Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

a)    prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) danych

c)    prawo do usunięcia danych, o ile nie występują przesłanki wyłączające zastosowanie tego prawa

d)    ograniczenia przetwarzania danych

e)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

f)    w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - prawo do wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

f)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pisemnie pod adres: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki lub elektronicznie na adres e-mail: admin@duszniki.eu

Ważne! Informujemy, że przed realizacją żądania będziemy musieli zidentyfikować wnoszącego żądanie.

VIII.     Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu – wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania publicznego, realizacji umowy, zgodnie z treścią wniosku/podania/pisma. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody.

IX.        Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie 

Informujemy, że nie stosujemy podczas przetwarzania danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

X.         Źródła pozyskiwania danych

Dane pozyskujemy głównie od osoby, której dotyczą. W niektórych sytuacjach możemy pozyskiwać dane z innych źródeł, niż bezpośrednio od osoby, której dotyczą. W takim przypadku źródłem danych mogą być inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas poinformujemy o źródle pozyskania danych, chyba że przepis szczególny zwalnia nas z tego obowiązku.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

25/05/2018 (ostatnia aktualizacja: 24/04/2023)

 

 


KLAUZULE INFORMACYJNE SZCZEGÓŁOWE

 1. Urząd Stanu Cywilnego
 2. Podatki od nieruchomości/rolny/leśny
 3. Zwrot podatku akcyzowego
 4. Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców
 5. Udostępnianie informacji publicznej
 6. Rejestracja i transmisja obrad Rady Gminy Duszniki
 7. Stypendium Wójta Gminy Duszniki (za wysokie wyniki w nauce)
 8. Stypendium/nagroda sportowa
 9. Wyróżnienie sportowe
 10. Spis wyborców (głosowanie w wyborach)
 11. Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
 12. Zgłoszenie pary obchodzącej jubileusz 55, 60, 65 i 70-lecia pożycia małżeńskiego
 13. SPORT - organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych
 14. Zgłoszenie do CEIDG
 15. MONITORING na terenie Gminy Duszniki
 16. Funpage Gminy Duszniki na portalu Facebook

WAŻNE !!!

Pozostałe KLAUZULE INFORMACYJNE szczegółowe do czynności przetwarzania wynikających z realizacji wniosków złożonych przez mieszkańców znajdują się również przy formularzach wniosków w Strefie Mieszkańca - Załatwianie spraw.