Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Środowisko

Informacje dotyczące środowiska umieszczane są również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Duszniki w zakładce ŚRODOWISKO.


04.11.2022

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej z 28.10.2022: Ostrzeżenie

25.10.2022

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego”: https://bip.umww.pl/292---505---k_317---obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-1

23.09.2022

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrogeologicznej z 30.08.2022: Ostrzeżenie


Plany polowań zbiorowych kół łowieckich w sezonie 2022-2023:

- Koło łowieckie SZARAK

- Koło łowieckie RYŚ

- Koło łowieckie JASTRZĄB

- Koło łowieckie KUROPATWA


ASF - afrykański pomór świń

Informacja z 29.07.2022 - rozporządzenie nr 2/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szamotułach z 29 lipca 2022 r.  w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu szamotulskiego, wyznaczającego na terenie powiatu szamotulskiego obszar zapowietrzony oraz obszar zagrożony w związku ze stwierdzeniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w miejscowości Krzeszkowice, gmina Szamotuły: ROZPORZĄDZENIE

Więcej na stronie gminy https://www.duszniki.eu/aktualnosci/uwaga-hodowcy-trzody-chlewnej

Informacja z 14.07.2022 - obszar ograniczeń ASF: OGŁOSZENIE


ODBIÓR ODPADÓW (informacje zamieszczone w zakładce STREFA MIESZKAŃCA: harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zasady segregacji, stawki opłat oraz wykazy podmiotów odbierających odpady i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).


AZBEST:

- Ogólne informacje

- Podstawowe obowiązki osób fizycznych oraz podmiotów prawnych w związku z występowaniem azbestu

- Wykaz przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową i posiadających program gospodarki odpadami

Formularze do pobrania: 

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

- Dofinansowanie usuwania azbestu:

Mieszkańcy gminy Duszniki mogą starać się o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w Starostwie Powiatowym w Szamotułach. Więcej informacji na temat wsparcia finansowego można uzyskać w:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej
Starostwa Powiatowego w Szamotułach
ul. Wojska Polskiego 4
64-500 Szamotuły
tel. 061 29 28 741 lub 061 29 28 743

WAŻNE: Złożenie informacji z dokonanej inwentaryzacji wyrobów azbestowych w Urzędzie Gminy Duszniki jest jednym z warunków ubiegania się o wsparcie finansowe usuwania azbestu w powiecie szamotulskim. O wydanie pisemnego potwierdzenia dokonania niniejszej inwentaryzacji należy zwrócić się do Referatu Rozwoju Gospodarczego tut. urzędu, pokój nr 4.


Wszystkie akty prawne oraz inne informacje dotyczące tematyki azbestu (publikacje, poradniki, filmy) dostępne są na stronie https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/


Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw - nowy obowiązek właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, w których po dniu 1 stycznia 2021 r. zostały zainstalowane nowe źródła ciepła lub źródła spalania paliw!

1 stycznia 2021 r. wszedł w życie art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 22 z późn. zmianami) dotyczący obowiązku składania deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw uruchamianych po tej dacie.

Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożenia deklaracji o:

  • źródłach ciepła wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu,
  • źródłach spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagających pozwoleń albo zgłoszeń wydawanych na podstawie przepisów tej ustawy, instalowanych na obszarze gminy.

Deklarację składa się Wójtowi Gminy Duszniki w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Deklarację do czasu uruchomienia centralnego systemu teleinformatycznego należy składać w formie pisemnej.

Deklaracja musi zawierać następujące informacje:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  3. numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
  4. adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
  5. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (w przypadku zmiany tej informacji właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana).

Pouczenie

Niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, zagrożone jest karą grzywny.

Wzory deklaracji:

DEKLARACJA - formularz A

DEKLARACJA - formularz B

 

 

 

Urząd Gminy
najczęściej czytane

Kontakt


Pracownicy urzędu - dane kontaktowe


Kontakt i podstawowe informacje


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów