Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
x

Kontrast

Rozmiar czcionki

x

Szukaj

Załatwianie spraw - pobierz wniosek

RODZINA 500+

1. Przyznanie świadczenia wychowawczego - Rodzina 500+: WNIOSEK

Uwaga! Wnioski należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach - wszelkich informacji udziela pracownik GOPS, tel. 61 29 56 522. 

 

OŚWIATA

1. Stypendium Wójta Gminy Duszniki (za wysoką średnią ocen i udział w konkursach i olimpiadach): WNIOSEK / REGULAMIN *

* załącznik do uchwały Rady Gminy Duszniki nr XXXIX/280/17 z 27.06.2017 r. uwzględniający rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.430.2017.16 z 21.08.2017 r. (unieważnione zapisy zostały wykreślone)

 

DOWODY OSOBISTE I EWIDENCJA LUDNOŚCI

1. Wydanie lub wymiana dowodu osobistego: WNIOSEK / INFORMACJA

2. Zameldowanie na pobyt stały (1) lub czasowy (2): WNIOSEK(1) / WNIOSEK(2) / INFORMACJA     

 

BUDOWNICTWO I PLANOWANIE PRZESTRZENNE

1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy: WNIOSEK 

2. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy: WNIOSEK

3. Zmiana decyzji o warunkach zabudowy: WNIOSEK

4. Wydanie decyzji celu publicznego: WNIOSEK

5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: WNIOSEK

6. Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: WNIOSEK

7. Opracowanie, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego: WNIOSEK

8. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: WNIOSEK

9. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: WNIOSEK

 

NIERUCHOMOŚCI

1. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości: WNIOSEK

2. Wydanie zaświadczenia o aktualnym numerze porzadkowym nieruchomości: WNIOSEK

3. Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości: WNIOSEK

4. Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości: WNIOSEK

5. Zamiana nieruchomości gruntowej: WNIOSEK

6. Zbycie nieruchomości w drodze przetargu: WNIOSEK

7. Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej: WNIOSEK

8. Wydzierżawienie gruntu komunalnego: WNIOSEK

9. Przedłużenie dzierżawy gruntu komunalnego: WNIOSEK

10. Rezygnacja z dzierżawy gruntu komunalnego: WNIOSEK

11. Rozgraniczenie nieruchomości: WNIOSEK

12. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności: WNIOSEK

13. Udostępnienie nieruchomości gruntowych (poza pasem drogowym) w celu realizacji budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych na terenach przyległych (poza pasem drogowym): WNIOSEK 

 

DROGI GMINNE

1. Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia obcego lub uzgodnienia i prowadzenie robót w pasie drogowym: WNIOSEK

2. Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego: WNIOSEK

3. Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym: WNIOSEK

4. Wydanie zgody na lokalizację (przebudowy) zjazdu: WNIOSEK

 

ŚRODOWISKO

1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (OSOBY FIZYCZNE): WNIOSEK

2. Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów (OSOBY PRAWNE): WNIOSEK

3. Przeprowadzenie oględzin drzew/krzewów stanowiących złomy lub wywroty: WNIOSEK

4. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: WNIOSEK

5. Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: WNIOSEK

6. Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych: WNIOSEK, OŚWIADCZENIE

 

FINANSOWE

1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: WNIOSEK

2. Podatek od nieruchomości: DEKLARACJA

3. Podatek rolny: DEKLARACJA

4. Podatek leśny: DEKLARACJA

5. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego: FORMULARZ

6. Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnegoFORMULARZ

7. Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania: FORMULARZ

8. Podatek od środków transportowych: DEKLARACJA


 

Kalendarz wydarzeń
BIP Gminy Duszniki
BIP Gminy Duszniki
Komunikator SISMS
Komunikator SISMS
Biblioteka i Kultura
Biblioteka i Kultura
Sport i Rekreacja
Sport i Rekreacja
Pomoc Społeczna
Pomoc Społeczna
Usługi Komunalne
Usługi Komunalne