Pracownicy urzędu - dane kontaktowe

URZĄD GMINY DUSZNIKI
61 29 19 075
61 29 19 400
 
Centrala telefoniczna urzędu oferuje możliwość połączenia bezpośrednio z pracownikiem po wybraniu odpowiedniego numeru wewnętrznego. W tym celu, w trakcie zapowiedzi centrali telefonicznej, należy wybrać trzycyfrowy numer z poniższego wykazu. Połączenie takie jest możliwe w aparatach telefonicznych z tonowym wybieraniem numerów. Jeśli numer nie zostanie wybrany, centrala przekieruje połączenie do sekretariatu urzędu.
 

Referat/funkcja

zakres prowadzonych spraw

adres e-mail 

Pracownik

Numer pokoju

Numer wewnętrzny
PARTER      

SEKRETARZ GMINY

organizacje pozarządowe, GKRPA

sekretarz@duszniki.eu

Danuta Dolemba-Parzybut

pok. nr 2

100

Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego (RRG), zamówienia publiczne

zamowienia@duszniki.eu

Katarzyna Prędka

pok. nr 3

101

RRG / ochrona środowiska, rolnictwo, wycinka drzew, decyzje środowiskowe, zgłaszanie padłych i bezdomnych zwierząt

ochrona@duszniki.eu

-

pok. nr 4

102

RRG / sport i rekreacja, utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy

sport@duszniki.eu

Piotr Przewoźny

pok. nr 4

103

RRG / inwestycje, drogi gminne, w tym koordynacja zimowego utrzymania dróg i awarie oświetlenie, fundusze zewnętrzne

fundusze@duszniki.eu

Małgorzata Glabisz

pok. nr 4

103

RRG / gospodarka nieruchomościami

nieruchomosci@duszniki.eu

Rozalia Skrzypczak

pok. nr 4a

120

RRG / planowanie przestrzenne, wydawanie warunków zabudowy

budownictwo@duszniki.eu

Łukasz Rzepa

pok. nr 4a

121

RRG / nadawanie numerów porządkowych nieruchomości, opłaty adiacenckie, wynajem świetlic wiejskich

srodowisko@duszniki.eu

Anna Kryś

pok. nr 4a 

121

RRG / gospodarka odpadami, program "Czyste Powietrze"

odpady@duszniki.eu

Paulina Górna

pok. nr 5a

122

Rererat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (ROO)

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC), archiwista zakładowy, działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż alkoholu

usc@duszniki.eu

Aleksandra Kubiak

pok. nr 5

104

ROO / Zastępca Kierownika USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestr wyborców, Karta Dużej Rodziny, Gminna Ewidencja Zabytków, nadawanie nazw ulic

ewidencja@duszniki.eu

Jacek Lichocki

pok. nr 5

105

ROO / obsługa biura Rady, współpraca z sołtysami, działania z zakresu profilaktyki zdrowia

rada@duszniki.eu

Monika Młynarek

pok. nr 5a

122

ROO / obsługa interesantów, opłata skarbowa, przyjmowanie korespondencji (wnioski i pisma)

boi@duszniki.eu

Sandra Juśkiewicz

hol główny

123

PÓŁPIĘTRO  

 

 

SKARBNIK GMINY - Kierownik Referatu Finansowego (RF), główna księgowość

skarbnik@duszniki.eu

finanse@duszniki.eu

Justyna Kaczmarczyk

pok. nr 6

106

RF / wymiar podatków (nieruchomości, rolny, leśny), zwrot podatku akcyzowego (od paliwa na cele rolnicze)

podatki@duszniki.eu

Daria Kamyszek

pok. nr 7

107

RF / księgowość podatkowa, podatek od środków transportowych, zwrot podatku akcyzowego (od paliwa na cele rolnicze)

ksiegowosc.ug@duszniki.eu

Agnieszka Czajka

pok. nr 7

107

RF / kadry i płace urzędu, rozliczanie organizacji pozarządowych

kadry@duszniki.eu

Magdalena Targosz

pok. nr 8

108

RF /  księgowość budżetowa, opłaty za odpady i opłaty lokalne

ksiegowosc.u@duszniki.eu

Magdalena Fabiańska

pok. nr 8

108

RF /  Zastępca Skarbnika / księgowość budżetowa

ksiegowosc@duszniki.eu

Mirosława Zgoda

pok. nr 9

109

RF /  księgowość budżetowa

odpady.ksiegowosc@duszniki.eu

Lidia Świtała

pok. nr 9

109

RF /  księgowość budżetowa

renata.martyniec@duszniki.eu

Renata Martyniec

pok. nr 9

109

        PIĘTRO

   

ZASTĘPCA WÓJTA

wicewojt@duszniki.eu

Tadeusz Zimny

pok. nr 11

111

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (ROO)

ROO / promocja gminy, strona www.duszniki.eu, współpraca zagraniczna, stypendia dla uzdolnionych uczniów i sportowców, dostęp do informacji publicznej, koordynator ds. dostępności

urzad@duszniki.eu

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

admin@duszniki.eu

Informator Gminy Duszniki - redaktor naczelna

informator@duszniki.eu

Emilia Gogołkiewicz-Kołecka

pok. nr 10

110

ROO / obsługa sekretariatu Wójta, wysyłka korespondencji

sekretariat@duszniki.eu

Monika Jeziorecka-Borucka

pok. nr 14

114

WÓJT GMINY DUSZNIKI

wojt@duszniki.eu

Roman Boguś

pok. nr 15

114

ZB / samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, wojskowość, ochotnicze straże pożarne

osp@duszniki.eu

Przemysław Chojan

pok. nr 10

110

       GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATOWY

 

 

Kierownik Gminnego Zespołu Oświatowego (GZO)

kier.gzo@duszniki.eu

Kamila Szwedek

pok. nr 12

112

GZO / główna księgowość GZO i placówek oświatowych

gzo@duszniki.eu

Anna Szymanowska

pok. nr 12

112

GZO / księgowość GZO i placówek oświatowych

ksiegowosc.gzo@duszniki.eu

Agnieszka Kaczmar

pok. nr 13

113

GZO / kadry i płace GZO i placówek oświatowych

gzokadry@duszniki.eu

Patrycja Patelka

pok. nr 13

113

GZO / sekretariat, sprawy organizacyjne, stypendia szkolne (socjalne)

gzo2@op.pl

Agnieszka Fornalik

pok. nr 13

113
                                                                       
 
 
 

Krystyna Sawińska

pok. nr 7