Planowanie przestrzenne

 

OBWIESZCZENIA W BIP


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (SUiKZP)

1. Tekst ujednolicony SUiKZP

2. Uchwała z dnia 26 sierpnia 2014r.

3. Mapa


MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DUSZNIKI