Odbiór odpadów

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W II POŁOWIE 2020 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W I POŁOWIE 2020 r.

WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE I PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY DUSZNIKI

WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH


FORMULARZ DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (* tzw. deklaracja śmieciowa) wraz z klauzulą informacyjną


NOWE STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ŚMIECI !!!

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z nowymi obowiązkami nałożonymi na gminę, 25 listopada br. Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmianie ulegają zasady naliczania i stawki opłat za odbiór odpadów.

Zgodnie z ustawą, segregowanie staje się obowiązkowym sposobem zbierania odpadów przez mieszkańców.

Od 1 stycznia 2020 r. opłata za odbiór segregowanych odpadów wyniesie 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca danej nieruchomości.

Opłata ta może być obniżona, jeśli właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym będzie samodzielnie kompostował tzw. bioodpady
w kompostowniku. Przy zadeklarowaniu kompostowania bioodpadów stawka miesięcznej opłaty wyniesie 11 zł od mieszkańca tej nieruchomości.

W przypadku stwierdzenia, że odpady komunalne z danej nieruchomości nie są właściwie segregowane, stawka miesięcznej opłaty zostanie podwyższona do wysokości 25 zł miesięcznie od jednego mieszkańca tej nieruchomości na kolejne 6 miesięcy.

Mieszkańcy, którzy złożyli wcześniej deklarację selektywnej zbiórki odpadów nie muszą wypełniać ponownie formularza. Urząd Gminy Duszniki prześle tym mieszkańcom zawiadomienie o wysokości nowej stawki.

Nowy formularz mają obowiązek złożyć właściciele nieruchomości, którzy:

- zamierzają kompostować bioodpady i skorzystać z obniżonej stawki,

- w uprzednio złożonym formularzu zadeklarowali nieselektywny odbiór odpadów.

Wypełnioną deklarację należy złożyć bądź przesłać do Urzędu Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.


INFORMACJA O SEGREGACJI ODPADÓW

Od 1 lipca 2017 r. obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) na terenie całego kraju. Od tej pory odpady będą dzielone na frakcje w podziale na kolory:

niebieski – papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

zielony – szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

żółty – metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

brązowy – odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

ULOTKA INFORMACYJNA 2019

UWAGA !!!

Gmina Duszniki na terenie PSZOK zbiera odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci gruzu, płytek, zestawu ceramiki sanitarnej (miski wc, kompakty wc) oraz okien i drzwi. Nie będą odbierane odpady typu: styropian budowlany, papa, ondulina.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki ZMIESZANE odpady komunalne winny być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych pojemnikach. Tylko z takich pojemników będą odbierane ZMIESZANE odpady komunalne.